Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » bir erp anlam


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » bir erp anlam


ERP Ekosistem
Üç büyük parti (satýcýlar, danýþmanlýk hizmetleri ve benimseyen kuruluþlar) farklý taraflarýn farklý anahtar baþarý faktörleri gerekir hangi ERP ekosistem, belirlenmiþtir. Bu makalede ayrýca ERP ekosistem üzerinde etkisi olabilecek bazý sorunlar ele alýnmaktadýr.

BİR ERP ANLAM: satýþ sonrasý hizmetler için, bir ERP projesinin herhangi bir aþamasýnda ortaya çýkabilir. Buna ek olarak, satýcýlarýn eðitim ve sertifikasyon programlarý kaliteli ve karlý bilgi transferi saðlamak için hangi aracýlýðýyla ideal bir kanallardýr. Bazý satýcýlar da üçüncü parti geliþtiriciler, danýþmanlar ve müþteriler desteklemek için geniþ bir bilgi deposu ve toplum inþa etmiþlerdir. Yarar daðýtým dengesi bakýmý fiyatlandýrma politikalarý, ortaklýk programlarý
05.07.2013 23:50:00

ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

BİR ERP ANLAM: not olarak , herhangi bir ERP çözümü metal merkezlerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak olup olmadýðýný belirlemek için bir turnusol testi olarak, bir çözüm otomatik olarak en, boy, göstergesi gibi mevcut envanter özellikleri karþýlaþtýrýn olup olmadýðýný sormalýsýnýz , hangi envanter adet müþteri özellikleri ve hangi parçalarý yok karþýlamak ve kimyasal ve fiziksel özellikleri bir müþterinin sipariþ özellikleri karþý, ve gösteri. Bu büyük ihtimalle birçok genel
05.07.2013 23:49:00

ERP II Demystified
Kuruluþlarýn bir sonraki ERP sürüm yükseltme için hazýrlanýrken, kendilerini geleneksel anlayýþ ve ERP düþünmeye bozan yeni bir yinelemenin anlamaya çalýþýrken bulabilirsiniz. ERP II kuruluþlar süreç entegrasyonu ve dýþ iþbirliðine yeni bir odak iç kaynak optimizasyonu odaklanarak gelen dönüþtürmek için gerektirir. Kuruluþlar bu yeni yinelemenin mantýklý yardýmcý olmak için, ERP II hakkýnda, bu ERP farklýdýr nasýl, ve nasýl kuruluþlarýn gelecekte iþ yapma biçimini deðiþtirmek için vaat geldi neden bakmak.

BİR ERP ANLAM: daha özel ve son bir birleþme   kullanýcý deneyimi. ERP   II bir uygulama daðýtým stratejisi olarak baþlar ama hýzlý bir þekilde geniþletir   Kenarlýksýz iþ ortamý olmak. Sonuç olarak, bir sanal bir varlýktýr   hangi tüm anahtar, etki alanýna özgü, operasyonel ve finansal süreçleri   ilgi toplumun sorunsuz amacýyla kaldýraç iþbirliði entegre edilmiþtir   verimlilik artýþý için. ERP II süreci yer kaplayan, bu nedenle, olabilir,   Tüm, ortak operasyonel ve
05.07.2013 19:35:00

Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

BİR ERP ANLAM: Veri Ambarý Bir Tanýmý Veri Ambarý Bir Tanýmý M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Biyografik       Bilgi Bill         Inmon Bill         Inmon evrensel olarak kabul edilmektedir veri ambarý babasý.         O veritabaný teknolojisi yönetimi deneyimi 26 yýl vardýr ve         veri ambarý tasarým uzmanlýðý ve 36 kitap yayýnladý ve daha fazla         Büyük bilgisayar dergilerde 350 makale. Kitaplarý çevrilmiþtir         dokuz
05.07.2013 18:51:00

Süreci ERP Pazar PRISM ve dönek kaybeder
Wonderware az 100 yaklaþýk 400 eski marcam PRISM ve dönek ürünleri adanmýþ personel azaltýyor. Ayrýca bu ürünler sunmak sona erecek, ancak yeni bir ürün için bir geçiþ göstermiþtir. Bu mevcut müþterileri ve Süreci ERP pazarda ne gibi bir etkisi olacak?

BİR ERP ANLAM: anlamak. Süreci         Yeni bir ERP sistemi dikkate þirketler Wonderware dikkatli olmalýdýr / Baan         teklifleri. Onlar, her iki sürecin-sadece ( SCT deðerlendirmek için teþvik edilmektedir          Ross ) ve non-iþlem (dahil JD Edwards , QAD ,         bu sistemler uygun olmadýðýný ve SAP ) ERP saðlayýcýlarý belirlemek için         özel ihtiyaçlarý. Özel dikkat süreci hem bakarak gereklidir         ve olmayan iþlemi
05.07.2013 16:55:00

JD Edwards - Orta ölçekli ERP Kullanýcýlar OneWorld oluþturma
IBM baþlayýnca JD Edwards, geliþtirme üç yýl sonra, onun orta sýnýf sistemleri de-vurgulayan bir nesne tabanlý, çapraz platform ERP ürün teknolojik en geliþmiþ ERP ürünleri biri olarak kabul edildiði, One World adlý 1996 yýlýnda yayýnladý. .. ERP pazar payý 3. konumdan PeopleSoft alaþaðý 1.999 içinde bir olasý senaryo olmasa da, bu önümüzdeki 2 yýl içinde ulaþýlabilir ...

BİR ERP ANLAM: ve alt uç       büyük bir müþteri tabaný ve geliþmiþ ERP pazarýnýn üst katman kesimleri,       kanal, güçlü uzun vadeli sicili ve dürüst için çok iyi bir üne       müþterilerinin ve adil muamele ve ihtiyatlý satýn almalar ve / veya gerçek       diðer önde gelen satýcýlarý ile stratejik ortaklýklar. OneWorld       en iyilerinden biri ve en kapsamlý temel ERP ürünleri olarak kabul edilir       özellikle iþlevsellik açýsýndan bu
28.06.2013 20:55:00

XTuple-ve Açýk Kaynak ERP ile ne kadar var?
TEC baþ analisti PJ Jakovljevic Epicor Perakende görüþmek üzere, ürün pazarlama, perakende yazýlým Epicor müdürü ile oturur Sadece 27 çalýþaný ile açýk kaynak ERP satýcý xTuple iþletim yazýlým devleri ile ayný sahnede rekabet nasýl merak ediyor olabilirsiniz. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic olarak xTuple mevcut ERP teklifleri ve ticari sürümleri bakar ve xTuple CEO'su Ned satýcýnýn sosyal yeteneklerine Lilly, ürün geliþtirme odaklý, pazar ve rekabetçi manzara ve gelecekteki bakýþ açýsý ile konuþuyor öðrenin.

BİR ERP ANLAM: bunu yakýn geldi herhangi bir ERP satýcý farkýnda deðiliz. 100 + küçük geliþtirmeler ek olarak , sürüm 4.0 kurumsal / müþteri iliþkileri yönetimi tam takým göreceksiniz (CRM), muhasebe, ve T & E yeni Mobil mevcut yetenekleri Web istemcisi. Açýk kaynak olarak kullanýlabilir olan tam uygulama ek olarak, biz de (kullanýcý sayýsý üzerinde herhangi bir sýnýr) bulut içinde çalýþtýrmak isteyen herkes için tamamen ücretsiz barýndýrma sunacak. Ticari (ücretli) bulut baský
05.07.2013 23:50:00

ERP ve SCM UygulamalarýBirinci Bölüm: Too Much Too Soon yapmak
Önümüzdeki sistem geliþtirme güç eðrisinin almak için, þirketler buz pateni bir dörtlü atlama yürütme eþdeðerdir ne çalýþýyorsunuz, parça bir alt 03:50 dakika mil koþmasý ve bisiklet Tour de France kazanan - tüm Ayný yýl. Nasýl? Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve ayný zamanda tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazýlýmý uygulamak deneyerek. Bu baþarý son derece düþük olasýlýk ile eylem bir tedbirsiz derstir neden okumaya devam edin.

BİR ERP ANLAM: kýsýtlamalar verilmiþtir. Matematik yapmak! Bir ERP   on TZE en uygulanmasý proje ekibi mantýksýz deðil. Bu ekle   üç TZE ayný zamanda bir SCM uygulama tamamlamak için var. Bir organizasyon sorma   on üç TZE adamak, en azýndan, alacak uygulama projeleri bulunuyor   dokuz ay ve, daha çok, on sekiz ay, gerçekçi deðildir. Devam edecektir kim   Mevcut iþ kârlý çalýþan ya da hiç çalýþan? Orta ölçekli   personel kaynaklarý bu tahsisi iþletmeler, sadece gerçek
05.07.2013 19:35:00

Küçük Beyler Out ulaþmak bir nazik Dev Baþarý
Yakýn zamana kadar, teknoloji ve platform pazarýn alt sonunda birkaç liderleri neredeyse hiç uygun rekabet oldu. Ancak, Oracle hem orta ölçekli iþletmeler ve ortaklarýna küçük cazip teklifleri ile baþlayan, paralarýný bu oyuncu-özellikle rakibi Microsoft bir çalýþma vermek için belirlenir.

BİR ERP ANLAM: Küçük Beyler Out ulaþmak bir nazik Dev Baþarý küçük , SMB , iþ zekasý , BI , dikey çözümler , , iki iþlemcili sunucular , katma deðerli distribütörü , VAD , Oracle VAD Remarketer Program , baðýmsýz yazýlým satýcýsý , ISV /> Küçük Beyler Out ulaþmak bir nazik Dev Baþarý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - May 21, 2008 Uzun bir süre , Oracle , dünyanýn en büyük kurumsal yazýlým þirketi ürünleri, altýn teknoloji
05.07.2013 23:50:00

ERP Yatýrýmlarýn GerekçeDördüncü Bölüm: ERP sisteminde deðiþtirilmesi veya yeniden uygulanmasý
Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) faydalarý odaklanan bir yatýrým analizi sýk baþlangýçta ERP haklý bu firmalarýn için de geçerlidir. Ilk çabalar istenen sonuçlarý üretmek için baþarýsýz olduðunda ayný zamanda 'yeniden uygulanmasý' haklý göstermek için kullanýlabilir. Dr Scott Hamilton by ERP Sistemi maksimize den yeniden basýlmýþtýr.

BİR ERP ANLAM: Sýnýflandýrýlmasý Çeþitli   önlemler bir ERP sisteminin baþarýlý bir þekilde uygulanmasý ölçmek için kullanýlmýþtýr.   Iþ performansý ve alt-line sonuçlarýna etkileri iyi saðlamak   baþarý ölçüsü. Baþarý baþka bir ölçü için resmi derecesidir   ERP sistemi iþ çalýþtýrmak için kullanýlýr. Dört sýnýflandýrmalar vadeli Sýnýf   Sýnýf A-D - genellikle baþarý karakterize etmek için kullanýlmaktadýr. Þekil   3.5 ERP baþarý bu
05.07.2013 19:35:00

ERP ve SCM UygulamalarýPart Two: Arabirim ve Öncelikler
Büyük ölçüde, yazýlým paketleri kutunun dýþýnda çalýþýr. Memnuniyetsizlik ortaya çýktýðýnda mükemmel yapmazsanýz ya da kullanýcý beklediðiniz Paketleri olduðunu. Bu etkin proje ve deðiþim yönetimi prosedürlerinin istihdam yoluyla rasyonel bir þekilde ele alýnabilir. Ancak, genellikle sorun yaratýr bir alan, beklenen olsun ya da olmasýn, deðiþtirilemez tescilli yazýlým arasýndaki arayüzleri geliþmedir.

BİR ERP ANLAM: Bölüm olduðunu. Bölüm ortak bir ERP SCM uygulama için acil sorunlarý ayrýntýlý. Kurumsal Yazýlým Ýlk olarak gitmeli ? ilk hangi kurumsal yazýlým gitmeli? Bu sorunun cevabý oldukça basittir. Eðer, veri iyi bir temel oluþturmak kullanýcýlar kültürel þok azaltmak ve ERP ve SCM yazýlým arasýndaki arayüz sorunlarý gerçek bir anlayýþ elde etmek için gerekir, çünkü, ERP yazýlýmý ilk uygulanmalýdýr. Burada gerçek bir sürpriz. Ne kadar ERP sonra SCM yazýlýmý uygulamada
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others