Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » du uk s cakl klarda erp


ERP Ekosistem
Üç büyük parti (satýcýlar, danýþmanlýk hizmetleri ve benimseyen kuruluþlar) farklý taraflarýn farklý anahtar baþarý faktörleri gerekir hangi ERP ekosistem, belirlenmiþtir. Bu makalede ayrýca ERP ekosistem üzerinde etkisi olabilecek bazý sorunlar ele alýnmaktadýr.

du uk s cakl klarda erp  izin olgun bir seviyeye büyüdü bir ekosistem ile, uygulama gelir üzerinde 30 milyar dolarlýk (USD) (AMR Research, 2007) ile bir endüstri büyüdü ekonomik ortamýn faktörler. A Üç parti Oyunu Yazýlým satýcýlarý, danýþmanlýk hizmetleri (danýþmanlýk firmalarý ve baðýmsýz danýþmanlar dahil olmak üzere), ve benimseyen kuruluþlar: ERP ekosistem üç büyük parti oluþur. ERP oyunda, bu partiler ortak bir hedef için ERP sistemlerinin kurulmasý yoluyla, kabul parti için Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » du uk s cakl klarda erp


ISO 26000 Uyum Üretim ERP seçme
ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) için en iyi uygulamalarý dile. ISO 26000 için gerekli KSS en iyi uygulamalarý belgeleyen yeteneðine sahip ERP dahil olmak üzere kurumsal sistemler,, mý? Ve nasýl KSS yatýrýmcýlar ve diðer kurumsal paydaþlarýn korunmasýna yardýmcý olur?

du uk s cakl klarda erp  ERP satýcýlarý , ERP modülü , smb erp , küçük iþletme ERP , , ERP þirketleri , Microsoft ERP , erp maliyetleri , erp eðitim /> ISO 26000 Uyum Üretim ERP seçme Bill Leedale - Temmuz 5, 2013 Read Comments BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk politikalarý benimsemeye ve bunlarýn uygulanmasý hakkýnda rapor için dünya çapýnda iþletmelerin teþvik etmek için fazla 190 ülkenin devlet baþkanlarý tarafýndan desteklenen bir giriþimdir. Bu 2000 Devamı…
Fed ERP Kol A Shot verir
Tüm büyük oyuncular þiddetle rekabet ve sonunda öncelikle kurumsal uygulamalarýn bileþenleri için önemli yeni federal sözleþmeler, kazanan, kamu sektöründe bir gürültü olmuþtur. ERP uygulamalarý bu güçlü hükümet ilgi son uzmanlar 'çekilmeler veya ERP eskime kez cesur ve vizyoner tablolarýn hafife bir dizi açýklayabilir.

du uk s cakl klarda erp  hükümet danýþmanlýk için giriþ müdürü.          Birçok arka ofis tipi yönetim sistemleri Hala elden ediliyor         ve ERP sistemleri ile deðiþtirilir. Raðmen etrafýnda pazar yutturmaca tüm merkezleri         e-iþ ve e-devlet, ofis geri uygulamak için bir ihtiyaç hala var         süreçleri karþý karþýya müþteri için omurgalarý gibi sistemler bu olacak         gelecekte gelir. ERP         federal pazarýnda müþterilerine Devamı…
ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

du uk s cakl klarda erp   metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar . Birçok akran ürünler gibi, ERP Artý genellikle sipariþ kapanýþ çalýþmak satýþ için sürümden üretim faaliyetleri bir gam yönetmenize yardýmcý olabilir. Bu atölye iþlemleri ve ürünler hakkýnda neredeyse gerçek zamanlý bilgi ve yorumlarý etkinleþtirebilirsiniz; parça malzeme ve iþçilik,, planlama, zamanlama, ve Devamı…
SAP, PeopleSoft Kazanç Parlak bakýn; ERP Strikes Back
Sürpriz birçok alarak 7 Ocak tarihinde, kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan vergi öncesi kazanç bir üçüncü çeyrek kar uyarýsý sonra 1999 yýlýnýn son çeyreðinde iki katýna söyleyerek, dördüncü çeyrek kazanç. Lisans geliri dördüncü çeyrekte 800M EUR ($ 822.7M ABD)% 40 fýrladý ve satýþ de Wall Street tahminlerinin üzerinde,% 25 yükseldi.

du uk s cakl klarda erp   kitaplar erp , erp modülü , erp çözümleri , bulu erp , yazýlým crm , ERP þirketleri , CRM hizmeti /> SAP, PeopleSoft Kazanç Parlak bakýn; ERP Strikes Back P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   1990 Kurumsal   Kaynak Planlama (ERP) juggernaut SAP AG, yeni binyýl içine gidiyor   eski kendini benzeyen, ve rakip PeopleSoft ya da çok kötü bakmýyor.   Þaþýrtýcý birçok kurumsal yazýlým devi SAP önceden ilan güçlü dördüncü çeyreðinde   vergi Devamı…
Temel ERP - Mevcut Piyasa Trendleri - Bölüm II
ERP uygulamalarý bir kuruluþun temel iþ süreçlerini optimize etmek için tasarlanmýþtýr - öncelikle muhasebe / finans, üretim, daðýtým ve insan kaynaklarý / bordro. Bu not mevcut ERP fonksiyonel ve / veya teknolojik eksiklikleri ve / veya 2) mevcut ve potansiyel müþteri tabanýný içinde hem yazýlým satýþ geniþletmek çözmek) biz üreticilerinin giriþimleri 1 kadar doðrudan bir sonucu olduðuna inanýyoruz ERP pazarýnda mevcut eðilimler tanýmlar.

du uk s cakl klarda erp  bilgi odaklý         Günümüz iþ dünyasýnda karakterize yönetimi. Büyük çoðunluðu         þirketlerin her zaman olduðu gibi bir bilgi sistemi satýn almak için umut         deðil teknolojileri, bileþenleri ve hizmetleri bir koleksiyon olarak ürün,.         Lider ERP satýcýlarýnýn bugüne kadar olmuþtur, çünkü baþarýlý olmuþtur         Böyle bir ürün oluþturmak için çalýþýyor. bir         Tipik bir ERP sistemi bugün Devamı…
XTuple-ve Açýk Kaynak ERP ile ne kadar var?
Sadece 27 çalýþaný ile açýk kaynak ERP satýcý xTuple iþletim yazýlým devleri ile ayný sahnede rekabet nasýl merak ediyor olabilirsiniz. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic olarak xTuple mevcut ERP teklifleri ve ticari sürümleri bakar ve xTuple CEO'su Ned satýcýnýn sosyal yeteneklerine Lilly, ürün geliþtirme odaklý, pazar ve rekabetçi manzara ve gelecekteki bakýþ açýsý ile konuþuyor öðrenin.

du uk s cakl klarda erp   son 10 yýl genç döndü. Ticari bir açýk kaynak þirketi olarak, xTuple profesyonel kullanýcýlarýn on binlerce küresel bir topluluk ile çalýþýr. Müþteriler Apple Mac , Microsoft Windows , Linux ve mobil cihazlar için çoklu platform desteði ile terzi satýcýnýn çözümleri can ve esnek ve þeffaf bir lisanslama ve fiyatlandýrma seçenekleri yararlanmak. xTuple tipik, eski büyük ve önemli ölçüde daha pahalý ve karmaþýk geleneksel ERP çözümleri (tescilli teknolojileri) Devamı…
Kolay ERP: Geleneksel Düþünme bir meydan
Bu ERP sistemleri deðerlendirirken söz konusu olduðunda yeni bir paradigma vardýr. Sanayi oyuncularýn çözümler arasýnda çok az fark ile, anahtar sistemin uzun ömürlü, kullanýlabilirlik ve toplam sahip olma maliyeti.

du uk s cakl klarda erp  Kolay ERP: Geleneksel Düþünme bir meydan geri , ROI , üçüncü parti uygulamalar , talep üzerine yazýlým , açýk kaynak yazýlým Emmett Holt , Holt Grubu , kullanýlabilirlik /> Kolay ERP: Geleneksel Düþünme bir meydan Emmett Holt - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ kurumsal yazýlým metalaþma hakkýnda iþ basýnda çok tartýþma olmuþtur. Birleþme ve satýn alma ve müzakere masasýna alýcýlarýn güçlü bir konuma ile Konsolidasyon sektörün geçiþ erken göstergelerinden Devamı…
Devlet Kurumlarý kur büyük ERP Oyuncular
Tüm büyük oyuncular Kurumsal Kaynak Planlama önemli yeni federal sözleþmeler (ERP) kazanan, kamu sektöründe önemli bir aktivite olmuþtur. ERP uygulamalarý bu güçlü hükümet faiz ERP en azýndan bu sektörden bazý infüzyon almak gibi görünüyor anlamýna gelir.

du uk s cakl klarda erp  saðlar         Eric Nelson, muhasebe müdürü göre. FRS 120.000.000.000 $ vardýr         devlet emeklilik fonu varlýk. PeopleSoft         birlikte Mayýs ayýnda Hazine Bölümü ile de kazandý büyük bir ERP anlaþma         Litton-ÇHC Inc, McLean, VA danýþmanlýk þirketi ile. 110 $ altýnda         milyon, üç yýllýk sözleþme, en büyük ERP danýþmanlýk fýrsatlar biri         Geçtiðimiz yýl, ÇHC PeopleSoft un insan kaynaklarý Devamı…
Geac ERP Puan Durumu Görev Deðiþikliði mi?
Temmuz ayýnda, Geac Computer Corporation Limited, önde gelen ERP satýcý pozisyon için en büyük Kanadalý iþ uygulamalarý yazýlým satýcýlarý ve bir aday, mali 2000 için mali sonuçlarýný açýkladý. Geac Kurumsal Çözümler - Daha önce, 26 Haziran, Geac bir iþ birimi haline çeþitli Kuzey Amerika ERP iþlemleri birleþtirerek Kuzey Amerika'daki kurumsal sistem varlýðýný pekiþtirdi.

du uk s cakl klarda erp  Nisan tarihinde sona eren dördüncü çeyrek ve yýl için mali sonuçlarýný,         2.000. Üç ay için satýþ 207,6 $ dan 265.400.000 $ için% 27.8 yükseldi         önceki yýlýn milyon (Bakýnýz Þekil 2). Yýl satýþ% 26.5 büyüdü         rekor 990.100.000 $ için (Þekil bak geçen yýl 783,0 $ milyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda         1). Þekil         1. Þekil         2.         çeyrek için net zarar 9.800.000 $ veya Devamı…
Süreci ERP Pazar PRISM ve dönek kaybeder
Wonderware az 100 yaklaþýk 400 eski marcam PRISM ve dönek ürünleri adanmýþ personel azaltýyor. Ayrýca bu ürünler sunmak sona erecek, ancak yeni bir ürün için bir geçiþ göstermiþtir. Bu mevcut müþterileri ve Süreci ERP pazarda ne gibi bir etkisi olacak?

du uk s cakl klarda erp  adanmýþ satýcýlardan ERP ürünleri küçüldü         çok az seçenek için. Son mali sorunlar ile birlikte bu hareket,          Ross Sistemleri , sadece SCT Malvern anlamýna gelir,         PA saðlýklý Süreci-tek satýcý olarak býrakýlýr. Olmayan birçok iþlemi satýcýlarý         sürecin ihtiyaçlarýný hedefleyen ürünlerini sürümleri sunuyoruz         þirketler, bunlar þunlardýr JD Edwards , QAD ve SAP .          iken Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others