Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ilk 10 s ralamas nda


Intel dýþýnda?
Intel'in yan kuruluþu, Intel Online Hizmetler son AppChoice ™ Barýndýrma Hizmetleri Yönetilen duyurdu. Servis onlarýn 'Ýnternet Hosting Çevre' içinde uygulama ve barýndýrma sunmak için tasarlanmýþtýr. Yönetilen barýndýrma hizmetleri yaný sýra onlar dünya çapýnda veri merkezlerinin geliþtirilmesi ve entegrasyonu 1 milyar dolar yatýrým niyetinde. 'Inside and Out Intel'in diyecek bu ortalama yeni reklam mý?

ilk 10 s ralamas nda  Iþ çözümü,Colocation fiyatlandýrma,Colocation sunucu,Colocation barýndýrma,yönetilen sunucu,Colocation hizmetleri,adanmýþ sunucu barýndýrma,Ucuz hosting,barýndýrma adanmýþ,adanmýþ sunucu yönetilen,uygulamalarý izleme,Colocation,yönetilen servis saðlayýcýlarý,yönetilen servis saðlayýcý,uygulama izleme yazýlýmý Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ilk 10 s ralamas nda


PeopleTools 8 Hakkýnda Hype
Ocak 2000'de, PeopleSoft internet çözümleri geliþtirilmesi için bir sunucu merkezli platformu duyurdu.

ilk 10 s ralamas nda  Kurumsal uygulama entegrasyonu,PeopleSoft danýþmanlarý,PeopleSoft danýþmanlýk,PeopleSoft iþ ilanlarý,PeopleSoft hcm iþ ilanlarý,PeopleSoft hcm 9,0,PeopleSoft hris,PeopleSoft 9.0 yükseltme,PeopleSoft yazýlým,PeopleSoft danýþman,PeopleSoft ürünleri,PeopleSoft araçlarý,PeopleSoft dba iþ ilanlarý,PeopleSoft modülü,PeopleSoft devam Devamı…
SAP - Ýmar altýnda Bir Lider
SAP esneklik geliþtirmek için yeniden yapýlandýrýlmasý ve mySAP için kapsamlý reklam kampanyasý arkasýnda içerik koymak için önemli ortaklýklar ve ittifaklar oluþturarak deðiþen internet pazar yanýt veriyor. com

ilk 10 s ralamas nda   SAP nin         Yazýlýmýn ilk nesil 1973 yýlýnda tanýtýlan ve bir oluþuyordu         mütevazý finansal muhasebe çalýþma. 1981 yýlýnda, Þirket tanýttý         vardý uygulama yazýlýmý ikinci nesil, R / 2 Sistemi,         kapasite ana bilgisayarlarda þirket çapýnda kurulacak. SAP nin         birincil ürün istemci / sunucu (daðýtýlmýþ) mimarileri için R / 3 Sistemi         Bu 1990 larýn baþlarýnda piyasaya Devamı…
No Çiftçi arkasýnda býrakýn
Çin ve Hindistan - - ve küresel iþ için etkisi dünyanýn en büyük iki ülkenin geliþen politikalarý ve sosyo-ekonomik üzerinde Görüþler.

ilk 10 s ralamas nda  uçan para göndermek için ilk þey.     Hükümet miyop deðerleri ve politikalarý (komünizm, veya dini) veya aðýr     ticaret kýsýtlamalarý ikinci gelir. Sadece   bu ülkelerin kendilerini bu sorunlarý çözebilir. Ancak, sözde geliþmiþ   bu çözülmemiþ sorunlarý bizim kapýlarýna rüzgar çünkü dünya, yardým etmek   ile Batý Avrupa ve ABD arasýnda yasadýþý yabancýlar yaklaþýk dört milyon. yerine   bina sýnýrlarýn, etrafýnda arkasýnda hiçbir çocuk Devamı…
Onun E-Ticaret Geçiþ sýrasýnda Kýrmýzý içine Symix Sistemleri 'Fiþ
20 Nisan'da, Symix Systems, Inc 31 Mart 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte ve dokuz ay mali sonuçlarýný açýkladý. Faaliyet zararý Þirket, e-iþ operasyonlarýný devam yatýrým ve Y2K-neden yavaþlamanýn ardýndan geleneksel kurumsal sistemleri pazarýnýn gecikmeli ribaund atfedilir.

ilk 10 s ralamas nda  serbest ikinci, Symix Sistemleri ilk yararlarý         entegre tedarik zinciri yazýlýmý (CSRP) son zamanlarda etkisiz edilmiþtir         Rakiplerin benzer teklifleri ile. Bir örnek olarak, MAPICS terk etti         pivotPoint ürün lehine son zamanlarda Symix ile OEM anlaþmasý         satýn aldý.       Bununla birlikte ,         Symix yakýn zamanda yükselen piyasa avantaj aldý         coveted küçük ve orta (KOBÝ) ERP pazarýndaki Devamı…
Baan - Invensys 'Kararlý In The Future Neler Getirecek? Bölüm 1: Baan Hakkýnda
Baan, bir kez ERP yazýlýmý sunan bir dünya onun evlat edinen, Invensys, kurumsal yazýlým uygulamalarý harita üzerinde geri koymak umuyor. Ancak, tam iyileþme için Baan yolunda oldukça dikenli olacaðýna inanýyorum. Bölüm 1 Baan tarihi ve nerede Invensys altýnda baþkanlýðýnda ele.

ilk 10 s ralamas nda  Bu         iki parçalý nottur, ilk bölümü, bu nasýl uyduðunu, Baan tarihinin odaklanýr         pazar içinde, son faiz geliþmeler ve yönü         Þirket Invensys altýnda gidiyor. Ayrýca mali özetini içerir.         Ýkinci bölümde Baan güçlü ve zorluklarý belirli analizleri içerir         þirket için alt satýrýnda tahminleri ve önerileri ile birlikte         ve kullanýcýlar. Kurumsal         ve Ürün Profilleri iki Devamı…
Karþýlaþtýrmalý Analizi: Hala APS, SCM ve ERP Hakkýnda Confused mý?
Sürekli deðiþiklikler diðer uygulamalarla yazýlým teslimat yöntemleri, özellikleri ve iþlevleri, veya yazýlým entegrasyon ya, yazýlým pazarýnda yaþanýyor. Organizasyonlar sorunlarý gidermek ve iþ süreçlerini daha maliyetli yapabilirsiniz çözümler arýyoruz. Bu çözümler nelerdir?

ilk 10 s ralamas nda  Tedarik zinciri yönetimi,scm,üretim,tedarik zinciri,yalýn üretim,depo,tedarik zinciri yönetimi sistemi,tedarik zinciri planlama,üretim yönetimi,tedarik zinciri yazýlým,tedarik zinciri yönetimi yazýlým,tedarik zinciri yönetimi hizmetleri,envanter yönetimi,tedarik zinciri çözümleri,tedarik zinciri yönetimi süreci Devamı…
Senin yanýnda uyanmak istiyorum ne deðil: IPSec aðlar için VPN
Genel olarak VPN hasta kurumsal sýnýrlar üzerinden geniþleten herhangi bir durum için, çok þirket extranet bina için uygundur, ya da uç noktalarý arasýnda güven dengesiz nerede. Bu makalede, gerçek bir extranet çözüm için temel gereksinimleri tartýþýr.

ilk 10 s ralamas nda  IPSec,VPN,Aðlar,extranet baðlantýlarý pazar,B2B baðlantýlarý,Sanal Özel Aðlar,özel að baðlantýsý,Internet Protokolü Güvenliði,ipsec protokol <,> Ýnternet güvence Protokolü,veri deðiþimi Devamı…
Microsoft, Anýnda Mesajlaþma Savaþlarý Havlu Atar
Redmond, Wash (Bloomberg) - Microsoft Corp, dünyanýn en büyük yazýlým üreticisi, America Online A.Þ. 'nin anýnda elektronik-posta programý ile anlýk mesajlaþma sistemi baðlama durdu, þirketlerin dedi.

ilk 10 s ralamas nda  Sohbet sunucusuna,anlýk ileti,anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma kurumsal,iþ anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma sistemi,ücretsiz bir anlýk mesajlaþma,iç anlýk mesajlaþma,anlýk mesajlaþma msn,mobil anýnda mesajlaþma,anlýk mesajlaþma servisleri,Özel anlýk mesajlaþma <iþ için> anlýk mesajlaþma,güvenli anlýk mesajlaþma,pencere anlýk mesajlaþma <,> sohbet Devamı…
Sen Shalt (ve daha fazla) uyun veya Else: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda
Yasanýn katý standartlarý ve politikalarý uymayarak yöneticileri ve herhangi bir iþletmenin üst yönetimi felaket gibi ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (ve diðer düzenlemeler ile ilgili bir takým) uyum, tüm iþletmeler için çok önemlidir.

ilk 10 s ralamas nda  zamanlý olarak önemli deðiþiklikler (ilk iki iþ günü içinde, ama þimdi dört) hakkýnda bilgi de içermelidir; yýllýk iç denetim raporlarýný yapmak zorundadýr ve ihbar (muhbir kurmalýdýr çalýþanlarý için) koruma (genellikle astlarý kim). hareket hissedarlar defrauding için aðýr cezalara (para cezasý ya da yirmi beþ yýla kadar hapis) oluþturur olarak Ayrýca, halka açýk bir þirketin üst düzey yöneticileri, özellikle için, þirket eylemleri için kiþisel olarak Devamı…
Bu Nasýl Kullanýcý Deneyimi Tedbir miyim, Kullanýcý Deneyimi Hakkýnda Her Þey Ama?
Þimdi herkes kullanýcý deneyimini en üst düzeye çýkarmak için ayar web sitelerinin önemini anlýyor, endüstrisi ölçmek için nasýl anlamaya çabalýyorlar. WebCriteria en son gümüþ kurþun ile kasabaya basmýþ oldu.

ilk 10 s ralamas nda  bilimleri çalýþmalarý birleþtirmek için ilk ürün         ajan teknolojisi, Site Analizi (aslýnda Max adýnda; Will bakýn         O Sitenizin Surfs zaman Max Mad alýn? ), Bir site ve raporlar tarar         modeli tarafýndan algýlanan olarak temel özelliklerine. Þirket vardýr         þimdi üzerinde raporlarý ikinci ürün, Görev Analizi, tanýttý         Bir web sitesinde belirli görevleri yerine takýmlar ve kullanýcý deneyimi. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others