Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k


Tedarik Zinciri Belirsizlik Yönetilir Görüþ Kullanýmý
Teknoloji sadece takip ve izleme fonksiyonlarý ötesinde geliþmiþ tedarik zinciri görünürlüðü vardýr. Görünürlük böylece preemptively sorunlu alanlar giderme ve daha iyi bir iþletmenin taleplerini karþýlamak için kaynaklarýn yeniden tahsis edilmesi, tedarik zinciri belirsizlik yönetmek için kullanýlabilir.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  Zinciri Belirsizlik Yönetilir Görüþ Kullanýmý Tedarik Zinciri Belirsizlik Yönetilir Görüþ Kullanýmý Michael Bittner - Temmuz 5, 2013 Read Comments Arkaplan Leonardo da Vinci bir kez Sanat Tabiat tarafýndan dýþýnda, çoðaltmak zor, ve uygulamada tahmin edilemez , þeklindeki sözleri kaydedildi. Bu piyasada çok az Stradivarius keman var neden açýklar. Oysa bugün, çaðdaþ sanat, modern çoðaltarak teknolojisini kullanarak çoðaltmak kolay. Ancak, modern üretim durumunda, sanat Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k


Kuþlar, B ve Web
Medya devi NBC Ýnternet kanat küçük iþletme portal AllBusiness.com satýn

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  iþ-to-Business teklifleri geliþtirmek için kullanacaðýz.     Pazar   Darbe AllBusiness.com   Zaten içeriði zengin bir çeþitlilik ile çekici bir küçük iþletme portalý   ve bir pazar Temmuz 1999 da aydýn ile birleþti Yerinde, saðladýðý.   Anlayýþlý Alan Braverman, Baþkan dahil olmak üzere para ve kaynak akýný,   NBCi iþ-to-Business bölünme, AllBusiness.com hýzlý bir geniþleme yol açacaktýr.    Bu   Bir AllBusiness.com için reklam yakýnda tavuskuþu Devamı…
Intentia Büyüyen aðrýlar
Mayýs Sun Microsystems, Inc ve Intentia Uluslararasý AB stratejik bir ittifak duyurdu. Daha önce, Nisan ayýnda, Intentia 2000 yýlýnda ilk çeyrek sonuçlarýný açýkladý.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  Intentia ürün tanýtmak.          Kullanýcý         Öneriler         Intentia bir kurumsal uygulama uzun bir liste dahil edilmelidir         orta piyasa ve düþük sonunda Tier 1 þirket ($ 50M-$ 1B ile için seçimi         , Havacýlýk, Mobilya, Otomotiv: Aþaðýdaki sanayi içinde gelir)         Moda, Yiyecek ve Ýçecek, Kaðýt, Ýlaç, Çelik, Toptan ve         Perakende. Kuzey Amerika da potansiyel müþteriler, ancak, tam Devamı…
Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut
Skila, Inc ilaç, biyoteknoloji için geliþmiþ eKnowedge araçlarý uygulayarak, ve týbbi cihaz endüstrisi edilir. Her bilgi iþçisi istiyor sunan tür.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  web siteleri her hafta kullanýlabilir hale ile. Skila en         ilaç endüstrisinde yöneticilerin kendi çalýþmalar bu bilgileri         ticaret atardamarlarý týkama baþlýyor:         Bunlar için           bilgi ararken yöneticileri, zamanlarýnýn 26% iþgal                      en çok kullanýlan arama aracý onlarý yedi giriþimleri için bir ortalama alýr           deðerli sonuçlar bulmak        Skila inanýyor Devamı…
SAP Tedarik Zinciri Yönetimi Araçlarý Highlights
Geçen hafta e-Ýþ Conference & Expo'da, SAP AG tedarik zinciri yönetimi uygulamasý, Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) üzerinde katýlýmcý güncellendi.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  yapmak için ayýrabilirim   Pilot kullanýcý yorumlarýna. SAP sonunda çok aþýlmasýnda baþarýlý olacak   kendi rekabet, satýþ ve pazarlama kas kullanarak bastýrmak için yalnýzca   diðer ERP çabalarý ve best-of-cins satýcýlarý (TEC Teknoloji Araþtýrma bak   Not: SAP   AG -. Yeni Boyut ERP Lideri 1 Eylül 1999) SAP pazarlama   bölüm APO geliþtirmek için þirketin kararý ile önemli ölçüde yardýmcý olmaktadýr   yere kadar, BT uzmanlarý hitap arýyoruz bir Devamı…
EMC Veri Genel Satýn Alma
WALTHAM, Mass, August 9th, 1999 (Reuters) - Üst düzey veri depolama lideri EMC Corp (NYSE: EMC) Pazartesi günü Data General Corp satýn almak için bir anlaþma ile orta sýnýf depolama iþ bir parça kapmak için taþýndý (NYSE: DGN) Stokta 1,1 milyar dolar için, þirket dedi.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k   Devamı…
DoubleClick, Küvet Alýr Havlu Atar
Dava, kötü basýn, federal düzenleyici soruþturma ve lakap takma kötü tarafýndan cebelleþmek olma hafta sonra, DoubleClick kiþisel bilgilere davranýþ sörf kravat planlarýný kapalý yedekler.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  bir hata yapmýþ         anonim kullanýcý hükümetin yokluðunda aktivite ve isimleri         endüstri gizlilik standartlarý.         ortaklarý AltaVista ve Kozmo.com açýklamasýnýn ardýndan açýklama geldi onlar         kullanýcý gizliliði olasý ihlalleri de, evet þok, þok oldu         DoubleClick planlarý kaynaklanan. DoubleClick hisse senedi fiyatý batýrýlmýþ etti         yýlýn baþýnda dolar 135 79 $ tarafýndan Devamı…
SAP Business One 9.0 Çıktı
“Küçük” Sap Business One çözümü SAP’taki çözümler arasında pek duyulmamış bir kahramandır. Gerçekten de dünya genelinde 30 ayrı dil konuşan 38,000’i aşkın müşteri ve 630’ün üzerinde ortak pazar gözlemcileri tarafından genellikle bahsedilmeye değer görülmeyip ihmal edilmektedir. Küçük işletmelere yönelik iş yönetim çözümleri (ortalama 10-20 kullanıcıyla) yerinde hizmetle veya bulutla sağlanabilir ve mobil aygıtlar yoluyla erişilebilir haldedir.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  yönetim çözümleri (ortalama 10-20 kullanıcıyla) yerinde hizmetle veya bulutla sağlanabilir ve mobil aygıtlar yoluyla erişilebilir haldedir. SAPPHIRENOW 2013 konferansında SAP, Microsoft SQL Server (ürünün orijinal veri tabanıdır) üzerinde çalışan SAP Business One’ın 9.0 versiyonuna genel olarak erişilebileceğini duyurdu. Getirdiği 50 yeni özellikle son versiyon, depo yönetimi, altyapı, envanter yönetimi ve gelişmiş sistem performansı için güçlendirilmiş kapasiteler Devamı…
HP Kazýk-On Athlon Katýldý
Hewlett-Packard Advanced Micro Devices üretilen Athlon iþlemci kullanýmý nakliye PC'ler baþlayacaðýný duyurdu.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  raflar çorap   çipin ilk kullanýmý iþaretleyin.   Kendi masaüstü sistemlerine Athlon HP nin ek Sunnyvale AMD,, anlamýna gelir   Kaliforniya, þimdi üst iþlemci ve Intel Corp s Pentium için baþ rakibi vardýr   Amerika Birleþik en büyük beþ PC üreticileri dört tarafýndan yapýlan sistemlerde yer III,   Devletleri. Yalnýz gizleme Dell Computer Corp kalýr    Kesinlikle biz Athlon ilgi büyümeye devam ediyor memnun ve konum konum   daha stratejik müþteri çekmek, AMD Devamı…
Intentia en Niyet Daha Þýk Olmak
Intentia yeni bir ürün portföyü ve lisans gelirlerinde artýþ hem de, saðlam kalýr. Mevcut ekonomik krizin tarafýndan engellenmemiþ olan þirket, nihayet iyi onun ezoterik giyim / moda dikey kalesi ötesinde güçlü global bir marka tanýnmasý gerektiðini fark gibi görünüyor.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  ölçüde geliþtirilmiþ kapasite kullaným, Intentia danýþmanlýk sonucu         marjý bir iþletim önemli katkýda bulunmuþtur,% 16 yükseldi         SEK kar 7 milyon (~ 0.700.000 $). 0.900.000 $ net zarar, atfedilebilir         özellikle Avustralya, ABD ve Norveç te operasyonlarýn satýn almalar için,         yine de önemli ölçüde düþük bir 14.800.000 $ net zarar ile karþýlaþtýrýldýðýnda         bir yýl önce (Þekil 1). Devamı…
Daha Görünür olmak Navision
Mart Navision Software a / s bir global satýþ ve Navision çözümleri ile entegre Microsoft BackOffice ürünlerini satmak ve daðýtmak için 900'den fazla Navision Çözüm Merkezleri þirketin ortaðý aðý saðlayan Microsoft Corporation A.Þ. ile daðýtým anlaþmasý imzaladý duyurdu.

kullan c lar n elle olmu tur geri sipari o eleri gecersiz k  toplam çözümler önemini anlýyor. Kullanýcýlar         Ancak þirketin karþý karþýya olduðu zorluklarýn bir kýsmýný farkýnda olmalýdýr.         Daðýtým ve üretim modülleri sadece þu anda kullanýlabilir         5 ülkeye özgü sürümlerinde, hizmet ile ilgili için bir iþlevsellik ve yoktur         sanayi. olarak         Yukarýdaki ürün iþlevselliðini boþluk yaný sýra, Navision a sergilemeyen         dikey bir odak kadar. Devamı…
Popular Searches

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others