Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin


Saðlýklý Veri Yönetim Giden Yol
Birçok þirket nihayet tüm gerekli verileri kalite süreçleri ile veri tedavi edilir, ama onlar da bir daha karmaþýk kurumsal görüntüsü verilerini uyum gerekir. Yönetim ve kullanýmýyla ilgili politikalarýn bir çerçeve veri kullanýþlýlýðý istismar yardýmcý olacaktýr. Baþarýlý olmak için bir veri yönetim giriþimi için, bu önemli bir iþ sürücü, bir teknolojik donanýma deðil sadece olarak anlaþýlmalýdýr neden TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia açýklar.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  bir kuruluþ tarafýndan güvenle kullanýlmak üzere gerekli bütünlük saðlamak için veri kalite süreçleri daðýtýmýdýr. Yani, bir veri yönetimi açýsýndan, veri kalitesi belirli bir amaç memnuniyetini saðlamak için tüm verileri tarafýndan gerekli tüm gerekli özellikleri kapsar. Veri kalitesini garanti etmek için bir veri kalitesi yönetimi süreçleri üzerine çekiyor strateji, teknoloji, ve, tabii ki, insan ve maddi kaynaklarýný kullanmak. Temel açýsýndan söylemek Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin


Veri Patlama
RFID ve kablosuz kullaným önümüzdeki birkaç yýl içinde on kat veri iþlemleri kadar götürmek olacaktýr. Bu altyapý önemli bir adým adým gerekli olasýdýr - kurumsal ve küresel bant geniþliði.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin   RFID izleme , RFID kullaným , RFIDs /> Veri Patlama Ann Grackin - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Trafik   World Wide Web büyümeye devam ediyor. Trafik S merkezi S mart F ast   cihazlarý büyümeye devam etmektedir. Tamam,   Ýtiraf ediyorum. Ben fotoðraf çeker cep telefonu satýn aldý. Ben bilmiyordum eðer   faydalý oldu, ama bir technophile olmak, ben bunun için gittim. Ve hýzla hepsi geldi   bana! Yeni bir soðuk ceket üzerinde çalýþtý ... Ben üzerine mýrýldandý ... Devamı…
Büyük Veri Hakkýnda
Orada "büyük veri" ne kadar büyük ile ilgili bir fikir birliði olmayabilir, ama birçok kiþi veri bu büyük miktarlarda yönetmek bir meydan okuma temsil ettiði katýlmýyorum. TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia büyük veri çözümleri sunan büyük veri, onu yönetmek için farklý yollar ve büyük satýcýlarý çevreleyen temel sorunlarý anlatýlýr.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin   Bilgiler genellikle hassas ve kullanýlan ve mümkün olan en iyi deðeri elde etmek için belirli zaman dilimleri göre hareket edilmesi gerekmektedir. Gerçek zamanlý veya neredeyse gerçek zamanlý cevap, modern örgütlerde ortak ihtiyaçlarý bulunmaktadýr. O büyük veri bir sorun olduðunu tespit ediyor sonra, dikkate alýnmasý gereken önemli yönlerini bir çift vardýr. Verilerin karmaþýklýðý güvenilir büyük veri altýndaki bilgilerin istismar zorluðu belirleyecektir. Bu da -onun Devamı…
Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi
Gerçek zamanlý veri ambarlarý bazý kuruluþlar yaygýndýr. Bu makalede, gerçek zamanlý veri ambarý ile ilgili temel kavramlarý gözden ve kuruluþunuzda BT çözüm bu tür ihtiyacý olmadýðýný belirlemenize yardýmcý olur.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  kýsa bir süre içinde kullanýcý eylemlerine yanýt yeteneðine sahip. Bu iþlem davranýþ gerçek zamanlý sistemleri, anlýk etkileþim gibi özellikler verir: Sistem kullanýcýlarýn bilgi talep ve cevap alýrsýnýz. Ayrýca, kullanýcýlar (çevrimiçi) baðlý kalmasý olasýlýðý var ve bu yüzden onlar bir online iþlem (OLTP) sistemi denir her zaman-sistemi ile bu etkileþim baþlayabilirsiniz. Genel olarak , gerçek zamanlý sistem (yani, bu ticari iþlemler kaydetmek için kullanýlýr) Devamı…
Informix Uçtan Uca Veri Ambarý de Ateþli Yazýlým-baþka Satýcýnýn giriþimi Satýn Alýyor
Informix «(NASDAQ: IFMX) ve Ardent Yazýlým (NASDAQ: ARDT) bugün onlar kapanýþ fiyatýna göre, yaklaþýk 880.000.000 $ olarak, tam seyreltilmiþ olarak, deðerli bir iþlem operasyonlarýný birleþtirmek için kesin bir anlaþmaya vardýklarýný duyurdu 30 Kasým 1999 tarihinde Informix hisse senedi. Kombinasyon Informix "i.Economy" olarak ifade eder ne için açýk yazýlým altyapý 1 milyar dolarlýk þirket oluþturur. Ateþli bileþenleri ve çözümleri temel veritabaný teknolojisi baðýmsýz pazarlanacak devam edecektir.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  pazar alaný anlamak için. Kullanýcý   Öneriler   Ateþli DataStage güçlü sunan, ama biz, müþterilerin tavsiye   Extract / Transform / aracý seçimleri bu birleþme bazý vermek yük beklemek göze   zaman tamamlanacak. Satýcýlarý araþtýrma entegre etmek için her zaman zaman alýr   Ve geliþtirme, satýþ ve pazarlama elemanlarý ve normal iþlemler devam. Devamı…
Microsoft veri madenciliði için OLE diyor ki: Bu Bull mi?
Microsoft özel bir veri madenciliði özellikleri destekleyen OLE DB (Object Microsoft'un Bileþen Nesne Modeli veya COM dayalý, Veritabaný Baðlama ve Gömme) yeni bir sürümünü yayýmladý. Bu mevcut veri ambarý çözümleri veri madenciliði sorgularý daha kolay ve daha hýzlý dahil izin Structured Query Language (SQL) uzatmak için sözde.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  modellerin çok daha geniþ kullanýmý         ticari uygulamalar tarafýndan, Stephen Brobst, teknoloji þefi,         Teradata Çözümleri Grubu, NCR. NCR güçlü bu giriþimi destekler         elde daðýtma analitik modeller için standart mekanizmalar saðlamak için         çeþitli kaynaklardan gelen. Biz Veri OLE DB önemli kullanýmý bekliyoruz         Bizim CRM çözümleri ve uygulama ürünleri ile madencilik Saðlayýcý Hizmetleri. Devamı…
No Çiftçi arkasýnda býrakýn
Çin ve Hindistan - - ve küresel iþ için etkisi dünyanýn en büyük iki ülkenin geliþen politikalarý ve sosyo-ekonomik üzerinde Görüþler.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  ve yatýrým için sermaye kullanýmý   ve ticaret geliþtirmek için kendi ülkelerinde enstitü kurmak. bizim lens Hareketli güneye, biz güneye komþularýmýzla ekonomik büyüme eksikliði hakkýnda ABD de alarma biraz olmalýdýr. Kiþi baþýna düþen GSYÝH, büyüme son beþ için her yýl negatif ortalama oldu. Bu son 100 yýl içinde Latin Amerika da en büyük yavaþlama, Latin Amerika baþka gidiyor ki Mark Weisbrot, Washington, þimdi uyarmak pek çok analist DC-one Ekonomi ve Devamı…
Güçlü, Esnek Veri Görselleþtirme için bir Basitleþtirilmiþ Yaklaþým
Corda en Centerview ™ kurumsal performans gösterge tablolarý kullanýcýlar ve yazýlým ortaklarý analitik sunum katmaný oluþturmak için, ve kuruluþlarýn kuruluþ çapýnda iþ hedeflerine mevcut ve ulaþmanýza yardýmcý olmak için Corda en panolarý kullanmanýza izin verir.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  arka uç belirli analitik kullanmanýza olanak saðlar ve özel sayý kartlarý, gösterge panolarý, ýsý grafikler, vb çift bu istatistik sunmak ve görsel performans tabanlý veri. Doðru kullanýldýðýnda, bu görsel veri gösterimi, geri ölçümleri ve diðer performansa dayalý göstergeleri aracýlýðýyla bir kuruluþun stratejik giriþimleri baðlarý kurumsal performans sürücü. Corda Technologies Inc , bir Lindon, Utah (ABD) merkezli þirket, pano tasarýmý için basitleþtirilmiþ Devamı…
Neden Veri Toplama
Veri toplama sistemleri iþ, ancak, onlar teknolojisinde bir yatýrým gerektirir. Yatýrým haklý olabilir önce, bir veri toplama sistemi panolarda insanlara tercih edilebilir anlamak gerekir.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  bir veri toplama sistemi kullanmak isteyebilirsiniz anlamak gerekir. veri toplama nedir? Genel anlamda, bu verilerin manuel veya otomatik satýn alma olduðunu. Bu taným veri toplama çeþitli otomatik yöntemler anlamýna geliþmiþtir. Veri toplama örnekleri zaman ve katýlým cihazlarý, barkod tarama, radyo frekansý tanýmlama (RFID) ve bu otomatik ölçekler gibi sensör tabanlý cihazlar, akýþ metre, vaka sayaçlar, vb zaman veri toplama yatýrým yapmaya karar vermeden, sormak ilk soru Neden? Devamı…
Oracle APS Onun Çýkýþýný Yaptý
Oracle Corporation resmen zamanki tantana arasýnda kendi Ýleri Planlama ve son zamanlarda Çizelgeleme (APS) uygulamalarý yayýnladý. Önümüzdeki uzun, APS hala karþýlamak için önemli bir zemin vardýr.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin           Promise (ATP) Sunucu için kullanýlabilir Oracle Global, ve Oracle Üretim         Planlama SAP nin Ýleri Planlama rekabet bir cevap ve         Doktoru tedarik zinciri paketi gibi best-of-cins olgun ürünler         satýcýlarý i2 Teknolojileri ve Manugistics gibi. Belirtilen avantajlarý arasýnda         tek bir veri modeline diðer planlama sistemleri üzerinde APS, Oracle noktalarý         hýzlý hem yüksek kapsayacak þekilde tek, Devamı…
YG: Sen Walk Hazýr mýsýnýz?
ROI pazarlama sadece ana olmaya baþlýyor. ROI satýþ, orada zaten çünkü satýþ sürecine olan algýlanan önemi benimsenmesi daha da ileri düzeydedir. Birçok B2B yazýlým þirketleri üstün bir yatýrým getirisi saðlayan olarak ürünlerini pozisyon önce uzun olmayacaktýr. Iddia için doðru pozisyonda olup olmadýðýný öðrenmek için okumaya devam edin.

kullan c tan ml gruplar ozel veri gruplar n n tan mlamak icin  yatýrým yatýrým getirisi , kullanýlabilirlik dönüþ /> YG: Sen Walk Hazýr mýsýnýz? Lawson Abinanti - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Görünüþe göre   Biz, bizim son sütun ile sýcak düðmesine basýn   Proof ROI olduðunu . Biz iþ de yöneticileri bir dizi haber   ruhlu soru ve yorumlarýnýz ile iþ (B2B) yazýlým þirketleri   yatýrým getirisi kullanýmý hakkýnda (ROI) satýþ ve pazarlama. At   Bu sütunun sonunda,. okuyucularýn bazý sorularýn cevaplarýný Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others