Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant


Bir Gücü
Yýllýk geliri yaklaþýk 350.000.000 $ olan tipik orta piyasa þirketi, tamamen kendi iþ süreçlerini otomatik deðil ve her þey bir sunucudan iþe yarayabilir memnuniyetle mirasý sistemleri verecek ve yöneticileri bu süreçte gereken bilgileri vermek . Ikilem içinde baþka bir görüþ - cins kavramý best-of karþý tek elden.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant   konularda karmaþýk, veya Internet kullanarak ulaþmak geniþletmiþtir için, genellikle nokta çözümler daðýtýlabilir. Bu acil sorunlar çözüldü, ayný zamanda ek çekirdek tablolarda bilgi ve fazlalýk silolar, veya ana dosyalarý (örneðin müþteri, satýcý, fiyatlandýrma) yarattý. Þimdi meydan okuma akýþýný (örneðin web sipariþ-to-nakit) baðlamak için sadece deðil, ayný zamanda ana dosyalarý tutarlý tutmak ve gereksiz veri giriþ þartlarýný en aza indirmek için. Iþ Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant


Proje bir Ýþ oluþturma
Birçok yazýlým hizmetleri þirketleri ek gelir kaynaklarý getiriyor iþ bir çizgi içine bireysel proje baþarýlarý açmak mümkün deðildir. Bu temelinde bu basit varsayým "Eðer inþa halinde, onlar gelecek."

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  çeþitli teklifleri sýralamak için kullanýlabilir. Zaman zaman, bazý kararlar ulaþmak için satýþ organizasyonu bir kaç önemli üyeleri danýþmak yardýmcý olabilir. Teminat oluþturma Teklifleri tespit edilmiþtir kez , bir sonraki adým pazarlama teminat oluþturmaktýr. Bu aþamada , önemli öðeleri satýþ astar, yeteneði belgeleri, yetenek sunumlar, vaka çalýþmalarý ve referanslarý bulunmaktadýr. bir yeteneði belge için içerik bir gösterge tablosu aþaðýda Devamı…
Bir Adý nedir?
Hewlett-Packard,, bir tek 'E-PC' ürün adý korumak için karar, son zamanlarda IBM tarafýndan trod bir yol aþaðýdaki þartlarý E-Vectra ve e-Brio isimleri ortadan kaldýrýr.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  hizmet / destek paketleri kullanma fikri         donaným bu farklýlaþma dýþýnda hareket, muhtemelen deðer. olarak         özelliði açýsýndan e-Vectra dýþýnda, yeni zemin çok kesilmez ayarlamak         büyüklüðü açýsýndan. HP, rekabetçi koymak için önemli tasarým çaba harcadý         baþkasýnýn, ve daha küçük bir form faktörü içine birim baþarmýþtýr.         E-Vectra Resepsiyon alaný 37.5 hakkýnda inç kare kullanýr; bir Devamı…
Bulutlar Bir Tur
Dönem "cloud computing" IT sektöründe en büyük sonraki eðilim olabilir. Jorge Garcia bulut arkasýndaki temel bazý fikirleri açýklar bilgisayar-ve gelecekte organizasyon nasýl yardýmcý olabileceði.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  günlük görevleri gerçekleþtirmek için kullanýlan bu açýkça görülmektedir. Þu anda aðlarý, sunucular, uygulamalar ve diðer teknoloji araçlarý bir kuruluþta bilgisayar süreçlerin çok geliþtirmek için kullanýlýr. Yani, geleneksel bilgisayar modeli ve bir bulut altyapýsý arasýndaki fark nedir? Geleneksel bilgi iþlem modeli altyapý gibi donaným bileþenleri ( kurumsal kaynak planlamasý [ERP], custo mer iliþkileri yönetimi gibi sunucularý, depolama aygýtlarý veya Devamı…
Bir Kinder Unisys Web Kullanýcýlarý Yanýk yapar
Unisys. GIF resim biçimi kullanýmýndan lisans ücretleri toplayan politikasýný deðiþtirdi.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  Bir Kinder Unisys Web Kullanýcýlarý Yanýk yapar gif resimleri , gif jpeg , gif maker , ikon gif , Unisys veri , Unisys tarihi , Unisys hizmet , Unisys hizmetleri , Unisys yazýlým , Unisys sistemi /> Bir Kinder Unisys Web Kullanýcýlarý Yanýk yapar D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Unisys Corp   LZW olarak bilinen bir veri sýkýþtýrma algoritmasý için patent tutar. Yýllar önce   CompuServe kendi GIF resim biçimi temeli olarak LZW kullanýlýr. 1995 yýlýnda Devamı…
Entegre Güvenlik: Yeni Bir Að Yaklaþým
Sorun doðru insanlarýn kazanç eriþim ve yanlýþ insanlar günümüz iþ saðlayarak daha da kritik bilgi güvenliði rolü yapma, yapma saðlamaktýr. Entegre bir güvenlik yaklaþýmý en etkili güvenlik duruþ sunuyor.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  basit grafik yürütmek için kullanýlan     Web sayfalarýnda veya animasyon programlarý;     Belgeler veya yazýlým FTP veya HTTP üzerinden indirilen. bir iþletmede bir Internet kullanýcý programý indirmek veya zararsýz gibi görünen bir Web sayfasýný ziyaret çünkü Bu Web-tabanlý saldýrýlara gizli ve endiþe verici her ikisi de, ama habersizce onlara kötü amaçlý kod, gibi içerebilir korsanlara karþý tüm að maruz olacak bir Truva Atý,. Ayný zamanda , aða tehditleri Devamı…
Microsoft 64-bit Ýþlemciler Karþý bir þey var mý?
Linux Intel'in 64-bit "Itanium" iþlemci ilk iþletim sistemi olarak "prime time için hazýr" göründüðü gibi daha çatlaklar, Wintel duolith görünür. Aksine Microsoft'un ifadeleri raðmen, Linux da bir süre için Itanium tek 64-bit iþletim sistemi olabilir.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant   Windows         Itanium açýlýþýnda kullanýlabilir olmasý gerekir. Amacýmýz Beta 2 olarak kullanmaktýr         Bu þartý yerine getiren ürün olduðunu, Microsoft yazarý dedi         memo, kendi Windows geliþtirme ekibi için dahili olarak daðýtýlýr.         not, bu hafta ile birlikte Intel ve Sun Microsystems Inc arasýnda tükürdü         Itanium Solaris üzerinde, bu gibi bakýyor Linux olabilir býrakýr         ýtanium için en Devamı…
Bir Ürün Not: Attensity ve Müþterinin Sesi
Attensity gerçekten müþteri deneyimi yönetimi (CEM) çözümleri yeni cins ile müþterinin sesi yakalamak için bir yol buldu. TEC analisti Jorge García Attensity en CEM ürünleri, müþteri memnuniyetini ve sadakatini artýrmak, kuruluþlar hýzlý ve etkin müdahale için dava verileri ve anlayýþlar ve rota konuþmalarý ayýklamak, birden fazla kanal üzerinden müþteri konuþmalarý analiz yardýmcý nasýl bakýyor.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  ve hizmet geliþtirmek için kullanýlabilir, Attensity müþteri analitik þeklinde veri-in artan hacimli çalýþma süreci geliþtirmek için bir ürün yýðýný geliþtirmiþtir. Attensity yazýlým þirketleri müþteri deneyimini geliþtirmek yaný sýra, birden fazla online ve offline kanallarda müþteri konuþmalarý analiz dava verileri ve anlayýþlar ayýklamak ve cevap organizasyonda doðru kiþiye konuþmalarý yönlendirme kendi müþteri sadakati ve niþan artýrmak yardýmcý olur. Devamı…
Karlý-için-söz: Yeni Bir Heyecan verici Era
Herhangi bir imalat sektörünün müþteri sipariþleri için doðru teslimat tarihleri ​​umut ile karþý karþýya. Ayný zamanda, üretici alýnan her bir sipariþ, karlý emin olmak zorundadýr. Bu makale üreticiye sipariþlerin karlýlýk görünümünde umut verici sipariþ teslim tarihi ile ilgili konular üzerinde duruluyor.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  sipariþleri yerine getirmek için kullanýlabilir. Her durumda, her zaman müþterilerinize söz verdiler teslimat tarihleri ​​sopa nasýl yýllýk soru ile karþý karþýyayýz. Make-to-stok þirketlerin durumunda, envanter ve müþteri hizmet düzeylerini (okuyun: teslim tarihi uygun) arasýndaki iliþki her zaman bir zayýf biridir. Her daðýtým noktasýnda fazla stok tutmak bile, ürün karmasý uygun olmayabilir gibi istenen müþteri hizmet düzeylerini elde etmek için yardýmcý Devamı…
systemfabrik bir EAI Ürün Bültenleri?
Aslýnda Depo Workbench 4.0 (WWB), systemfabrik, bir Özü / Transform / Yük (ETL) satýcý, piyasaya sunulduðunu en duyuru ile EAI uzaya taþýmak için çalýþýyor. Ürün aslýnda EAI gerçekleþtirebilirsiniz olsun görülecek.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  belgelerinde hiçbir þey.    Kullanýcý   Öneriler   ETL araçlarý deðerlendiren müþteriler uzun bir liste üzerinde systemfabrik içermelidir   satýcýlarý deðerlendirilecek. Onlarýn ürün özel ilgi olmalýdýr, veri   SAP nin ERP çözümü eriþilebilir gerekiyor. Ancak, müþterilerin ilgilendiði   EAI en fazla neden olan Depo üzerinde systemfabrik sorgulama düþünmelisiniz   Workbench 4.0 gerçek bir EAI teklif olarak nitelendirir. Devamı…
Ticaret Bir Onun Soul-Arama Metamorfoz yapar
Ticaret Bir de SAP ile daðýlmasýndan sonra ciddi sonuçlarý karþý karþýya olsa da, onun son zamanlarda yayýmlanan Ýletken kompozit uygulama platformu yeni bir hayatýn kira için baþka bir kumar olabilir.

kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir ba l i lemeye ba lant  nokta çözümler bir arada kullanarak ortak alternatif kýyasla Ýletken birleþik mimarisi, birleþik uygulamalar oluþturma ve daðýtma zaman ve maliyet düþürmek için tasarlanmýþtýr iddia , kurumsal uygulamalar entegrasyonu (EAI), portallar, kimlik yönetimi ve çeþitli tasarým araçlarý. Bir grafik kullanýcý arayüzü (GUI) sayesinde, iþ analistleri uçtan uca iþ süreçlerini oluþturmak ve yeni uygulama özellikleri ve iþlevleri tamamlayan müþterilerin mevcut sistemleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others