Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir mu teri madde numaras ba lant


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » kullan c tan ml ozelliklerini yayg n bir mu teri madde numaras ba lant


Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar
Çözüm axtive Software Corporation, sörfçü ve web siteleri arasýnda kiþiselleþtirilmiþ etkileþim destekleyen iliþkisel pazarlama yazýlýmý saðlayýcýsý kendi satýn duyurdu.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: yardýmcý olur. Axtive bir kullanýcýnýn izleyebilirsiniz   profilini ve profiline göre her kullanýcý için farklý sayfalar hizmet vermektedir. Çözüm inanýyor   Bu sonuçta müþteri iliþkileri yönetimi maliyetlerini azaltacaðýný   ve daha az týklamayla her müþteriye doðru bilgi saðlar. Yeni   Çözüm ürünleri de þirketlerin ihtiyaçlarýný analiz izin özellikleri içerir   ve müþterilerinin deneyimlerini, axtive teknoloji merkezli.     Pazar   Darbe Bu   Çö
28.06.2013 21:06:00

Sizin Maðaza Müþteri odaklý mý?
En perakendeciler müþteri odaklý olduðunu söylemek olabilir, ama bu gerçekten ne anlama geliyor? Sonuçta, sadece bir müþteri hizmet ve müþterinin özel ihtiyaç ve memnuniyeti merkezleme arasýnda büyük bir fark vardýr.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: iþletme ) geliþtirmek için teknolojiyi kullanarak küçük iþ adamlarý. Stratejisinin bir parçasý müþteriye en yakýn çalýþanlarýn daha önemli bazý karar alma sorumluluklarý vererek dahil. Buna ek olarak, en iyi maðaza ortaklarý gerçekten maðaza düzeyinde sözünü teslim edebilmek için müþteri-merkezlilik eðitim aldý sahipsiniz. maðazalar her kesimi adapte olduðu þekilde ilginçtir. Futbol anne için, maðazalar parlak renkli tabela özelliði, çocuk, eðitici oyuncaklar,
05.07.2013 23:49:00

Beþeri Sermaye Analytics: Madde That Ölçümleri
TEC analisti Sherry Fox insan sermayesi analitik ve saptar kuruluþlarýn etkin ÝK verileri analiz etmek ve daha iyi bir iþgücünü yönetmek için beþ temel adým araþtýrýyor. Çoðu kuruluþ günlük olarak çalýþanlarý hakkýnda veri parçalarý binlerce yakalarken, ama gerçekten önemli verilere odaklanmak zor olabilir. Bu makalede, TEC araþtýrma analisti Sherry Fox etkin insan kaynaklarý (ÝK) verileri analiz etmek ve daha iyi iþ gücü yönetmek için almak insan sermayesi analitik ve saptar kuruluþlar için beþ temel adým kavramý araþtýrýyor.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: ERP satýcýsýndan yaygýn olarak kullanýlan analiz araçlarý kullanýn. Geçmiþte çözümleri bu tür biraz insan sermayesi ölçümleri yetenekleri sýnýrlý iken, þimdi ÝK için tasarlanmýþ özel iþ analitiði uygulamalarý var. 2. Birkaç isim, özel bir ÝK veri ambarý ve kaldýraç iþ zekasý (BI) gibi MicroStrategy veya QlikTech gibi uygulamalar oluþturun. 3. Bir best-of-cins yetenek yönetimi satýcý düþünün. Satýcýlarýnýn Bu tür genellikle mevcut ÝK analiz araçlarý (bu
05.07.2013 23:50:00

I-Etki Müþteri Tutma tahmin!
Daha fazla, piyasa bir CRM veya ERP uygulamasýnýn müþteri davranýþlarýný tahmin ve iþletmelerin müþteri satýn alma, tutma ve çapraz satýþ programlarýnýn etkinliðini artýrmak için iþletmelerin sayýsýz kullanýlabilir analiz içeren istiyor. Bu sýfýrdan bu iþlevselliði geliþtirmek için pahalý bir iþlemdir. I-Etki teklif gibi Bayiler uygulama saðlayýcýlarý bir kýsayol fýrsatý paketlenmiþ.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: tahmin ve iþletmelerin sayýsýz kullanýlmýþtýr   , onlarýn müþteri edinme, tutma etkinliðini artýrmaya yardýmcý   ve programlarý çapraz satýþ. MarketDrive platformu herhangi bir kurumsal veri kaynaðýndan veri ayýklayan bir açýk, entegre, Java tabanlý sunucu, Gideon Shalom-Bendor, I-Etki kurucusu ve CEO su söyledi. San Francisco, California (ABD) Þirket artan müþteri tutma üzerindeki öngörü modellemesi ürün odaklý ve böylece (telekomünikasyon sektöründe bir
05.07.2013 19:35:00

ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG
Zevk ROI Systems müþterilerine saðlanmasý ile uyum halinde sadece ürün geliþtirme açýsýndan strateji 'görünüþte personel ve satýcýlar geniþleme ve þirket büyüme açýsýndan amorti edilmiþtir. Bu geleneksel olarak daha cýzýrtýlý ürün, daha yaygýn coðrafi kapsama alaný ve / veya keskin dikey odak lanse bile çok daha büyük bir rakip kasvetli sonuçlarý ve neredeyse hiç yeni hesap gönderdiðiniz bu gün hoþ bir haber olarak gelmelidir.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT:   ayný zamanda kalkýnma Microsoft kullanarak baþlattý. NET Framework ,   ve, bu amaçla, orta 2002 þirket için seçilmiþtir duyurdu    Microsoft un. NET Hýzlý Baþlat programýna katýlmak. Bu program,   yazýlým geliþtiricisi tarafýndan Microsoft tarafýndan üçte iki finanse edilen ve üçte biri olduðu,   içine geliþtirici ürün dönüþümü hýzlandýrmak için tasarlanmýþtýr   . NET Framework. Magenic Teknolojileri yetkililerine göre,   Minneapolis / St programýn
05.07.2013 18:51:00

BI için bir Talep odaklý Yaklaþým
Vanguard çözüm arkasýndaki temel kavram iþ zekasý (BI) kullanýcýnýn teknik çözüm deðil, tersi dikte iþ ihtiyacý var demektir ki, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: temel kavram BI iþ kullanýcý teknik çözüm deðil, tersi dikte ihtiyaçlarýný yani, talep odaklý olmasý gerekir. Diðer bir deyiþle, bu iþ kullanýcýlarý süreci sürücü izin ve içerik alaka ve yazýlým karmaþýklýðý sorunlarý kaldýrmanýz gerekir. BT odaklý BI projeleri sýk sýk iþ kullanýcýlarý ne gerek teslim olmayan ancak, yani, Vanguard BI geliþtirme süreci doðal olarak iteratif ve açýk uçlu olduðu bir anlayýþ gelip bu nedenle iþ karar verici kendi için
05.07.2013 23:49:00

Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Yeni Nesil Að
Yeni nesil aðlar sonunda bize yaþadýðýmýz nasýl uyumlu bir þekilde dünya ile etkileþim için izin verebilir. Bu, ile iþ yapmak insanlara deðer katmak için yeteneðimizi üzerinde en büyük etkiye sahip olacaktýr.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: IMS bile biz zaman kullandýðýnýz cihaza baðlý olarak hizmet saðlamanýn yaný sýra bizim yer, temel hizmetleri saðlamak için að eriþim yere izlemek için yeteneðine sahiptir. IMS için anahtarlarýndan biri Oturum Baþlatma Protokolü baðlý olmasý (SIP). SIP, video, ses, veri, anlýk ileti ve hatta online oyun gibi multimedya öðeleri içerebilir kullanýcý oturumu oluþturma ve sonlandýrma için bir IP tabanlý standart bir protokoldür. SIP sabit ve mobil aðlarýn yakýnsama için
05.07.2013 23:49:00

Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT:         fare, simgeler, ve pencereler kullanýmý ürün. O uygulamalarý baþkan yardýmcýsý oldu         Metafor Bilgisayar Sistemleri ve Red Brick Sistemleri kurucusu ve CEO su.         O doktora sahip konusunda uzmanlaþmýþ elektrik mühendisliði alanýnda Stanford, gelen         insan-makine sistemleri. Ralph boyutlu yaklaþýmýn önde gelen savunucularýndan olan         büyük veri ambarlarý tasarýmý. Halen veri ambarý öðretir
05.07.2013 18:51:00

Bulutlar Bir Tur
Cloud computing biz bilgisayar süreci anlamak biçimini deðiþtirmek olabilir fenomen-bir kavram arkasýndaki temel bazý fikirleri keþfetmek için bu makaleyi okuyun. Dönem

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: günlük görevleri gerçekleþtirmek için kullanýlan bu açýkça görülmektedir. Þu anda aðlarý, sunucular, uygulamalar ve diðer teknoloji araçlarý bir kuruluþta bilgisayar süreçlerin çok geliþtirmek için kullanýlýr. Yani, geleneksel bilgisayar modeli ve bir bulut altyapýsý arasýndaki fark nedir? Geleneksel bilgi iþlem modeli altyapý gibi donaným bileþenleri ( kurumsal kaynak planlamasý [ERP], custo mer iliþkileri yönetimi gibi sunucularý, depolama aygýtlarý veya
05.07.2013 23:50:00

Müþteri Ýliþkileri Yönetimi ve Sosyal Aðlar-Onlar Ýlgili Nasýl Yine?
Hiçbir þirket bugün müþterilerinin doðal sosyal að davranýþ deðerini görmezden gelemez. Bu sosyal aðlar, bir þirketin müþteri iliþkileri yönetimi platformu getirebileceði avantajlar sonuçta ürünlerini geliþtirmek güçlü araçlardýr.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: Çoðunuz SAP ve salesforce.com kullanýmý bloglar, podcast ve kullanýcý topluluklarý hem de müþterileri ile iletiþim kurmak için biliyor olabilir ve çalýþanlarý. Ama SAP ne salesforce.com ne de, aslýnda, müþteri iliþkileri yönetimi ile ilgili satýcýlarýnýn herhangi bir (CRM) olarak ne biz biliyorum, henüz CRM ve kurumsal platformlarý ile sosyal að araçlarý entegre. Ama neden deðil, diye mi soruyorsunuz? Peki, niye mi? Gerçekten sosyal að deðerini anlamýyorum. Ne de
05.07.2013 23:50:00

Bir Ürün Not: Attensity ve Müþterinin Sesi
TEC analisti Sherry Fox þimdiki zaman izleme yazýlýmý temel bazý özellikleri gözden geçirmekte ve bazý popüler satýcýlarý vurgulamaktadýr. Attensity gerçekten müþteri deneyimi yönetimi (CEM) çözümleri yeni cins ile müþterinin sesi yakalamak için bir yol buldu. TEC analisti Jorge García Attensity en CEM ürünleri, müþteri memnuniyetini ve sadakatini artýrmak, kuruluþlar hýzlý ve etkin müdahale için dava verileri ve anlayýþlar ve rota konuþmalarý ayýklamak, birden fazla kanal üzerinden müþteri konuþmalarý analiz yardýmcý nasýl bakýyor.

KULLAN C TAN ML OZELLİKLERİNİ YAYG N BİR MU TERİ MADDE NUMARAS BA LANT: ve hizmet geliþtirmek için kullanýlabilir, Attensity müþteri analitik þeklinde veri-in artan hacimli çalýþma süreci geliþtirmek için bir ürün yýðýný geliþtirmiþtir. Attensity yazýlým þirketleri müþteri deneyimini geliþtirmek yaný sýra, birden fazla online ve offline kanallarda müþteri konuþmalarý analiz dava verileri ve anlayýþlar ayýklamak ve cevap organizasyonda doðru kiþiye konuþmalarý yönlendirme kendi müþteri sadakati ve niþan artýrmak yardýmcý olur.
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others