Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » kullan c taraf ndan belirlenen bir sure icin i lem gecmi i


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » kullan c taraf ndan belirlenen bir sure icin i lem gecmi i


Bir Gücü
Yýllýk geliri yaklaþýk 350.000.000 $ olan tipik orta piyasa þirketi, tamamen kendi iþ süreçlerini otomatik deðil ve her þey bir sunucudan iþe yarayabilir memnuniyetle mirasý sistemleri verecek ve yöneticileri bu süreçte gereken bilgileri vermek . Ikilem içinde baþka bir görüþ - cins kavramý best-of karþý tek elden.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: konularda karmaþýk, veya Internet kullanarak ulaþmak geniþletmiþtir için, genellikle nokta çözümler daðýtýlabilir. Bu acil sorunlar çözüldü, ayný zamanda ek çekirdek tablolarda bilgi ve fazlalýk silolar, veya ana dosyalarý (örneðin müþteri, satýcý, fiyatlandýrma) yarattý. Þimdi meydan okuma akýþýný (örneðin web sipariþ-to-nakit) baðlamak için sadece deðil, ayný zamanda ana dosyalarý tutarlý tutmak ve gereksiz veri giriþ þartlarýný en aza indirmek için. Iþ
05.07.2013 19:35:00

Sosyal Pazarlamacılar İçin İpuçları
Sosyal pazarlama işletmeler veya pazarlamacıların beklentilerini karşılıyor mu? Hangi sosyal pazarlamanın daha etkili olduğuna, belli kuşaklardaki müşteriler veya pazar segmentleri için sosyal pazarlamanın e-posta pazarlamasından daha etkili olduğuna ilişkin birçok iddia bulunmaktadır. Konuya iş perspektifinden yaklaşacak olursak, reklam, beklentilerin görülmesi veya kitlelere ulaşma konusunda çok önemli bir alan haline gelen sosyal alanın farkında olunması, bir iş stratejisi olarak bir nebze önceden kestirilebilir özelliktedir. Gittikçe daha fazla şirketin web sayfası, e-ticaret sayfaları kadar sosyal medya sayfalarının uzantısı haline geliyor.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: biçimi vardır. Bilginin Yeniden Kullanımı Her Zaman Etkili Değildir Sosyal uygulamaların ortak bir işlevselliği diğer sosyal platformlarla kesintisiz senkronizasyonlarıdır (örneğin içeriklerin otomatik olarak Facebook’tanTwitter’a iletilmesi gibi). Bu seçeneğin etkinleştirilmesinde gözle görülür pratik bir fayda olmasına rağmen, bunun aşırı kullanımının çeşitli platformlarla içiçe olan kullanıcılar için kendisini tekrarlayan içeriklere yol açacağı
17.06.2013 09:16:00

PeopleSoft Ýmalat - For Sure This Time!
PeopleSoft birkaç hafta içinde nedeniyle bir sonraki büyük sürümü, PeopleSoft 8, PeopleSoft hala üretiminde tam teþekküllü oyuncu olmadýðýný sürekli algýlamalarý yatýþtýrmak olacaðýný iddia ediyor.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ:         iþ uygulamalarý iklim ve kullanýcýlarýn zihniyet. Kez zaman özellikleri         ve iþlevleri (çan ve ýslýk) sipariþ kazananlar bitti edildi.         Yeni seçimler savaþlar CRM, ERP eteklerinde mücadele edilir         çok keskin dikey odaklý ve tedarik zinciri yönetimi arenalarda,.         Yukarýda bahsedilen yeni üretim özelliðe varsayarak, gerçek içindir         son zamanlarda Vantive satýn alma ve gelen CRM yetenekleri ile
05.07.2013 16:45:00

Bir Adý nedir?
Hewlett-Packard,, bir tek 'E-PC' ürün adý korumak için karar, son zamanlarda IBM tarafýndan trod bir yol aþaðýdaki þartlarý E-Vectra ve e-Brio isimleri ortadan kaldýrýr.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: hizmet / destek paketleri kullanma fikri         donaným bu farklýlaþma dýþýnda hareket, muhtemelen deðer. olarak         özelliði açýsýndan e-Vectra dýþýnda, yeni zemin çok kesilmez ayarlamak         büyüklüðü açýsýndan. HP, rekabetçi koymak için önemli tasarým çaba harcadý         baþkasýnýn, ve daha küçük bir form faktörü içine birim baþarmýþtýr.         E-Vectra Resepsiyon alaný 37.5 hakkýnda inç kare kullanýr; bir
05.07.2013 16:55:00

Bono Öde bir E-Ticaret Þirket
Technologies, eWorkplace paketi çeþitli ödeme isteklerini iþler bir modül eklendi hemfikir. Bu küçük bir þey gibi görünüyor, ama o küçük harcama raporlarý iþleme büyük bir kadar ekler.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: çalýþaný gelecek yýl ürün kullanacaðý bekliyor         ve 100.000 ödeme istekleri iþlemek olacaktýr. Concur         Ödeme Uzman (bkz. Concur eWorkplace Çözüm Suite içinde bir modül         eWorkplace masa üstü Vision) ve ayný zamanda bir Projeler olarak kullanýlabilir         baðýmsýz uygulama. Concur göre, aþaðýdakileri içerir         iþlevselliði:         ödeme talebi baþýna Çoklu fatura. Fatura sýnýrsýz sayýda
05.07.2013 16:34:00

J.D Edwards bir Up Not Millennium Out kapatýr
Þirketleri Y2K düzeltmeleri tamamlamayý ve tekrar yeni yazýlým uygulama açmak Aralýk 1, JD Edwards & Company dördüncü çeyreðinde karlýlýk dönerek Wall Street sürpriz, bir iþaret piyasa JD Edwards için etrafýnda dönen olabilir.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: yararlanmak için   200 yarýsý. Kullanýcý   Öneriler   Eylül de JD Edwards üzerinde TEC notu bizim öneriler bir özeti olarak   1, 1999 ( J.D   Edwards - Orta ölçekli ERP Kullanýcýlarý One World oluþturma), genellikle   Uzun bir kurumsal uygulama seçiminde JD Edwards dahil olmak üzere tavsiye   orta piyasa ve düþük sonunda Tier 1 Aradýðýnýz konuda þirket listesi (gelir $ 100M-$ 2B ile).   Ancak, JD Edwards deðerlendirilmesi herhangi bir organizasyon sadece mevcut
05.07.2013 16:23:00

Ticaret Bir Duyurusu Festivali tutar
Las Vegas Ticaret Kiþinin eLink2000 emin þeyler hakkýnda daha kumar hakkýnda azdýr. Bu SAP almak için istekli ne kadar yakýn için, belki de dýþýnda.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: SAP aðýrlýðý gerekli olabilir. Kullanýcý         Öneriler         Ariba ve Ticaret Bir iki e-ihale için açýk seçenekler kalýr ve         pazar çözümleri, ancak kullanýcý için hile belirlenmesi hangi         Þirketin en iyi maç yapar. Büyük ilgi her boyutta bir þirket         Bir satýn tarafý tedarik çözüm diðer satýcýlar endiþeli bulacaksýnýz edilir         iþ için. Bunlardan biri tabii ki, artýk SAP. TEC inanýyor
05.07.2013 16:55:00

Andersen Yantra Güven bir Oy verir
Yantra ve Andersen Danýþmanlýk PureEcommerce ™, geniþletilmiþ iþletmeler için bir Web tabanlý müþteri iþlem yönetimi çözümü ile tedarik zinciri çözümleri sunmak için geniþ bir stratejik ittifak açýkladý.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: iyi olurdu         tek baþýna. Kullanýcý         Öneriler         Kullanýcýlar Andersen ilan ortaklýk içine çok fazla okumak gerekir         ve faydalarý Yantra raðmen Yantra, büyük projelere getirebilir.         Andersen yazýlým satýcýlarý onlarca benzer ittifaklar uydurdu         yýllar boyunca ve bu çok pazarlama biraz daha oluþturmuþtur         ilgilenir. Bir satýcý beri Andersen ile ortaklýða olduðu argümaný, bu
05.07.2013 16:56:00

Proses Endüstrisi SMB Zorluklar Bir Analist Görüþü
Süreç imalat sanayi bir kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi farklý ihtiyaçlarý vardýr. Burada ne iþlem imalat iþ zekasý yetenekleri de dahil olmak üzere bir ERP çözümü, gelen gerektiren genel bir bakýþ.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: saðlýk için günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz ürünlerin çoðu saðlar. Bu tür ürünler malzeme olarak oluþturulur ve enerji kaynaklarý ve kimyasal ürünlerin kullanýmý ile dönüþtürülmüþtür. Buna ek olarak, süreç endüstrisi, bilgisayar, biyoteknoloji, telekomünikasyon, otomotiv, bilimsel, ve uzay araþtýrmalarý gibi geliþmiþ sanayi için gerekli olan ürünleri üretmektedir. Bu sanayi bu iþlemler saðlayarak gelecek nesillere ödün vermeden bunu yapmak için ayný
05.07.2013 23:50:00

Bir Damla-gemi Etkinleþtirme Pioneer Yol
Birden fazla ticaret ortaklarý tek bir plug-and-play baðlantý saðlayarak, CommerceHub temelde herhangi bir perakendeci elektronik ne olursa olsun kendine özgü sistemleri ve aralarýnda mevcut olabilecek yetenekleri, tedarikçileri ile entegre saðlamak için çaba göstermektedir.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: olduðu gibi) bir benzetme kullanmak için, olurdu ( perakendeci veya) Rus, ya da bu konuda Swahili talimatlarý ve tedarikçi için Ýngilizce (veya Almanca veya Çince) içine tercüme ve sonra perakendeci için Ýspanyolca geri tedarikçinin Ýngilizce cevap tercüme. CommerceHub barýndýrýlan uygulama benzer-ne olursa olsun sistem formatlarý arasýnda herhangi bir farklýlýðýn (örneðin, perakendecinin biçimi bazý EDI standart olabilir ve tedarikçinin biçimi XML, hatta düz dosyalar
05.07.2013 23:49:00

Bir CMMS Sistemi Seçme
Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

KULLAN C TARAF NDAN BELİRLENEN BİR SURE İCİN İ LEM GECMİ İ: revizyon (MRO) sistem bilgisi kullanýcý düzeyinde yatýyor bakým süreci hakkýnda var. Her havayolu kendi bakým programlarý ve kýlavuzlar, ve uçak farklý tipleri vardýr. Kendi ana bakým faaliyetleri benzer olsa da, bakým, bir turbo pervaneli uçak, bir jet motorlu uçak, ya da bir helikopter için çok farklý olabilir. Coðrafya, çevre, çalýþma ortamý için, vb bu farklýlýklar bir araya, havayollarý sadece teknik, izleme ve mühendislik görevleri ve ilgili evrak daha. bir CMMS veya
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others