Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile


Sizin Ýþletme Bilgi Koruma PKI kullanarak
Satýcýlar, tedarikçiler, müþteriler ve ERP ve CRM araçlarý ile çalýþanlar arasýnda baðlantý bir rekabet avantajý haline gelmiþtir. ERP ve CRM altyapýlarýný gibi, bir açýk anahtar altyapýsý iþ hedeflerinin bir imkan haline gelmiþtir. PKI bilgi güvenliði için sistematik bir yaklaþým saðlar.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  Ýþletme Bilgi Koruma PKI kullanarak Sizin Ýþletme Bilgi Koruma PKI kullanarak Arash Nejadian - Temmuz 5, 2013 Read Comments Ýþletme Bilgi Koruma PKI kullanarak      Arash   Nejadian             - 24 Aralýk 2003    Yönetici Özeti kuruluþlar geliþtikçe , yeni iþ modelleri daha verimli olmak için ya da sadece bu elektronik çaðda hayatta kalmak için gerekli. Satýcýlar, tedarikçiler, müþteriler ve ERP ve CRM araçlarý ile çalýþanlar arasýnda baðlantý bir rekabet Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile


Müþteri Ýade ve RMA'lar Yönetimi Microsoft Dynamics AX kullanarak
Microsoft Dynamics AX tarafýndan kullanýlan olarak satýþ sipariþi iþlevselliði üzerine inþa iade malzeme yetki (RMA), büyük ölçüde RMA iþlemleri kolaylaþtýrabilirsiniz.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  Yönetimi Microsoft Dynamics AX kullanarak erp çözüm , ERP CRM , ERP uygulama , envanter kontrolü , envanter yönetimi , envanter yönetimi sistemi , stok takibi , envanter kontrol yazýlýmý , envanter yönetimi yazýlýmý , envanter yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , küçük iþletme yazýlým , depo yönetimi , yazýlým erp , üretim yazýlým , Ücretsiz INVE /> Müþteri Ýade ve RMA lar Yönetimi Microsoft Dynamics AX kullanarak Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments Devamı…
Tüketici Tüketim Mallarý Tedarik Aðlarý modüle Talep kullanarak
Geleneksel olarak, tüketim ürünleri tedarik üst üreticileri tarafýndan daha çok pazara tahrik edilmiþtir. Ama ilerici þirketler piyasa tarafýndan tahrik olma kalýcý deðer gerçekleþtirmekteyiz, ve yol gösterici bir ýþýk olarak talep kullanmaya baþlýyor.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  Tedarik Aðlarý modüle Talep kullanarak noktasý , POS , radyo frekansý tanýmlama , RFID , raf durumu , hokey sopasý etkisi , kýsýt yönetimi uygulamalarý , varlýk odaklý tedarik zincirleri , talep odaklý tedarik zincirleri , müþteri iliþkileri yönetimi , CRM , tedarikçi iliþkileri yönetimi , SRM tedarik zinciri uygulamalarý /> Tüketici Tüketim Mallarý Tedarik Aðlarý modüle Talep kullanarak Subramanyam Venkataraman - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - 21 Devamı…
Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer
Yalýn üretim yapýlarý firmalarýn tek bir sistem yalýn ve geleneksel üretim uygulamalarý desteklemek saðlayan, Microsoft Dynamics AX paket içine dahil edilmiþtir. Bu primer yalýn uygulamalarýndaki farklýlýklar birçok destekleyen yapýlarý kapsar.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer Microsoft Dynamics AX kullanarak Yalýn Üretim A Primer Dr. Scott Hamilton - Temmuz 5, 2013 Read Comments Microsoft içinde yeni iþlev Dynamics AX böylece yalýn ve geleneksel üretim uygulamalarý destekleyen tek bir sistem saðlayarak, yalýn üretim yapýlarý içerir. Bu astar daha karmaþýk varyasyonlarý üzerinde yalýn uygulamalarý ve kýsaca dokunur temel farklýlýklar destek yapýlarý üzerinde duruluyor. yalýn üretim uygulama Devamı…
GNOME Linux kadar Buff için çalýþacaðýz
Masaüstü Mindshare ve pazar payý için Windows yakalamak için mücadelede, Linux Gnome Vakfý ve kilit sistemleri üreticileri bir dizi bir destek aldý.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile          bir endüstri çapýnda açýk kullanýcý ortamý sunmayý amaçladýk. Bu giriþimler         þunlardýr:                kurmak için           GNOME kullanýcý Linux için birleþtirici masaüstü olarak çevre ve           Unix topluluklar. benimsenmesi           GNOME entegrasyon için OpenOffice.org teknolojileri. Entegrasyon           GNOME içine Mozilla tarayýcýsý teknoloji. Sanayi           liderleri Devamı…
Yeni Bir Dönem Sybase için Dawns
Sybase Inc Aðlarý (ayrýca NEON olarak da bilinir) New Era satýn almak için bir anlaþma duyurdu. Tamamlanmasýndan sonra, Sybase NEON ve ürün paketinin diðer bölgelerinde entegre yeni bir e-Ýþ bölümü oluþturur. Son bir ay içinde, Sybase rekor kazanç ilan ve e-ticaret altyapýsý saðlayýcýsý için bir veritabaný satýcýdan kendilerini dönüþtürmek için üç yýllýk bir yeniden mühendislik çaba tamamladý.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  lider takipçisi deðildi çünkü. Kullanýcý         Öneriler         EAI (veya IAI veya A2A veya B2B, sizin kýsaltma almak) çözümleri deðerlendirmek Müþteriler         teknoloji seçimi için satýcýlarýnýn uzun bir liste üzerinde Sybase içermelidir.         Bu alanda rekabet birçok satýcý veya benzer olanlar var         bu, ve durum tespiti saðlamak için icra gerektiðini ne satýcý         sattýklarý diyor kutusuna aslýnda ne ol Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  satýþ kanalý özellikleri olarak kullanarak deðiþkenleri) gerçekleþtirmek eðitim fiyatlandýrma analistler, ya da baþka bir hesap tablosu tabanlý deðerlendirme içerdiðini, tanýmlanýr sonra satýþ temsilcileri ile paylaþýlan bir fiyatlandýrma listesi hatýrlatmak. Satýþ temsilcileri genellikle zaten bu listeleri göz ardý ve-göre bu satýþ elemaný en önsezi-müþterilerine ödeyecek fiyata ürün sunacak çünkü bu, eðlence baþladýðýnda gerçekten. Satýþ halk sadece komisy Devamı…
Büyüme ulaþmak için Müþteri Seçimleri
Bazý Big az bu pazar lideri doðrudan bugüne kadar onlarýn baþarýsý için yol açmýþtýr modeli meydan okuyan bir ürün veya kavramýný tanýtmak için göz önüne alýndýðýnda, oldukça kumar için olduðunu söyleyeceðiz.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  suit satýn alma için kullanýlan alýcýlara hitap edecek dair bir garanti (hatta güçlü bir gösterge) kesinlikle, ne de Yeni eklentiler ve entegre çözümler için ücret. Paradigma deðiþimi gerçekleþir bile, rekabet yine de yeni model kabul edeceði, büyük az ve daha küçük satýcýlarý arasýnda var olacaktýr. Bununla birlikte, bu deðiþim bakmak için baþka bir yolu yoktur: hatta çok yavaþ riskli taþýrken uygunluðu ve ayakta hala herhangi bir önde gelen satýcý için daha Devamı…
Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  odaklý mimari (SOA) çerçevesinde kullanarak bir þirket çapýnda PLM çözümdür. Þirket, bu çözüm mimarisi piyasadaki diðer PLM sistemi daha fazla esneklik, yetenek ve ölçeklenebilirlik elde etmenize yardýmcý olacaktýr inanmaktadýr. Kurumsal çözümler ile tüm Aras Yenilikçisi paketi farklý iþ için farklý ambalaj konfigürasyonlarý ürün mühendisliði, program yönetimi ve kalite planlamasý gibi ihtiyacý izin yaklaþýk 30 modülden oluþur. Aþaðýda iþ süreci ve veri Devamı…
B2Big IBM, Ariba için Deal ve i2
IBM, Ariba ve i2 olan hedefi E-ticaret ve kimin etkisi onlarýn çizmeler sarsýlma bazý þirketler býrakmaktýr tarafýndan saðlanan gerçek deðerini hýzlandýrmak için bir ortaklýk duyurdu.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  iþ yazýlým ve donaným kullanýmý hedef ve olacaktýr     Linux iþletim sistemi üzerinde çalýþacak. üç þirket     E-ticaret uygulamasý daha ileri bir yetkinlik merkezi yaratacak     teknolojileri. IBM Global Services     hosting, destek ve sistem entegrasyonu hizmetleri saðlayacak. IBM yaratacak     satýþ adanmýþ olacaktýr birkaç bin satýþ temsilcileri bir ekip     ittifakýn çözümü. IBM geliþtirecek     en 138.000 çalýþanlar arasýnda bu Devamı…
NAPM Deðiþikliði Spotlight koyar
TEC VP, James F. Dowling "Deðer" anlamý üzerinde Bugün Yönetimi (NAPM) dergisi Satýnalma Satýnalma Ulusal Birliði alýntý. Alýntý kelimelerin anlamlarý anlayýþý zamanla nasýl deðiþtiðini baðlamýnda oldu.

kullan c taraf ndan belirlenen verileri kullanarak hesap i lemleri ile  deðiþtirmek için baþvurmak için kullanýlýr kelimeleri, çýkan nasýl         iletiþimsizlik içinde. Sütun bu açýklamak tartýþmalar bir dizi içerir         artýk kullanýlan kafa karýþtýrýcý açýsýndan bir soru iþareti býrakmak zorunda         bir tedarik yöneticisi zihninde. TEC         James F. Dowling, Uyum Danýþmanlýk Uygulama için baþkan yardýmcýsý, bir         altýnda sütununda alýntý Deðer ve birçok Tanýmlar. itib Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others