Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » scm pazar pay n 2008 openbravo


Brio Teknoloji ETL Pazar girer
Brio Teknolojisi (Nasdaq: Bryo) bugün Brio.Impact 4.0, gelir optimizasyonu için özel olarak tasarlanmýþ endüstrinin ilk analitik uygulamasýnýn bir versiyonu duyurdu. Hemen kullanýlabilir, Brio.Impact 4.0 entegre ayýklama, dönüþtürme ve yükleme (ETL) özelliði içerir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Brio Teknoloji ETL Pazar girer açýk kaynak katman , ne katman , neden katman , canlýlýk raporlama yazýlýmý , canlýlýk yazýlým , canlýlýk yazýlým indir , canlýlýk yazýlým inc /> Brio Teknoloji ETL Pazar girer M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Brio   Teknoloji ETL Pazar girer M.   Reed - 24 Kasým 1999 Etkinlik   Özet Brio   Teknoloji (Nasdaq: Bryo) bugün Brio.Impact 4.0, yükseltilmiþ sürümünü duyurdu   gelir için özel olarak tasarlanmýþ endüstrinin ilk Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » scm pazar pay n 2008 openbravo


PSA - Yine Bir Geliþen Pazar
Zekice personel tahsis ve kullaným oranlarý izlemek, daha iyi müþteri projeleri yönetmek için bir dizi uygulama olarak ne baþladý içinde ve dört duvar dýþýnda giderek sanal takým arasýnda iþ faaliyetleri bir dizi koordine için önemli bir temel haline gelmiþtir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Notes . Ancak, CRM, SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi) veya e-alýmlarý piyasalarýnýn benzer bir senaryoda, saf PSA oyuncular, uygun fiyat etiketi ile uzmanlýklarýný kendi ilgili ürün bütünlüðü ve derinlik vurgulayacaktýr yapýlandýrýlmamýþ veri iþleme, ve hala ERP / PSA teklifleri ve ERP / PSA paket ilgisiz modülleri satýn alma tehlikesi olgunlaþan hakkýnda FUD (korku, belirsizlik ve Doubt) yayýlacak. kaliteli hizmet ve destek, müþterileri ile doðrudan çalýþmak kabiliyetini ve Devamı…
Lawson-Intentia Birleþme Pazar Etkisi
Lawson ve Intentia birleþme pazarý için çok ihtiyaç duyulan, güçlü bir açýklama oluþturmak ve daha fazla seçenek ile orta-pazar saðlayabilir. Ayrýca her iki þirket çýlgýn ve hýzlý bir þekilde konsolide kurumsal uygulamalar pazarýnda yaþamýþ olumsuz ivme azaltabilir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Lawson-Intentia Birleþme Pazar Etkisi Lawson-Intentia Birleþme Pazar Etkisi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Pazar Etki Biz son derece tektonik kurumsal uygulamalar piyasada kiminle birleþtirme olasýlýðý kim spekülasyon þýmartmak deðil de , biz itiraf etmeliyim ki Lawson birleþme Yazýlým , A.Þ. . (NASDAQ: LWSN) Intentia Uluslararasý AB ile (XSSE: INT B) aslýnda oldu önce, aklýna deðildi. (Birleþme duyuru ile ilgili detaylar için, Yeni Lawson Software Transatlantik Devamı…
Kurumsal Pazar konsolide mý? Kesinlikle!
Macola görünüþte baþarýlý satýn geçen yýl sonra, Tam Yazýlým Kewill ERP satýn alarak KOBÝ pazar payýný inþa etmeye devam ediyor.

scm pazar pay n 2008 openbravo  orta tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazýlýmý Ýngiltere merkezli bir saðlayýcý         iþletmeler (KOBÝ ler). Bu, bu Macola Yazýlým satýn sadece 15 aydýr ,         eski Marion merkezli özel bir orta piyasa ERP satýcý, OH, ekler         devam eden bir kurumsal uygulamalar pazar konsolidasyonu için. Tam         Bert Groenewegen göre, bölünme 19 $ milyon dolar nakit ödeyecek,         Tam en CFO ve Tam Software in Kuzey Amerika Devamı…
Güvenlik Bilgileri Pazar Büyümesi için Baþlýk
Güvenlik açýklarý büyüme güvenlik bilgileri için yeni bir pazar yaratýyor. Siteler arasýnda baðlantý paylaþýmý ve iþbirliði ile, bu pazarda neredeyse bazý yayýn piyasalarý yýrtýcý gibi olduðu açýk deðildir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Güvenlik Bilgileri Pazar Büyümesi için Baþlýk alarm donanýmlarý , alarm monitör , güvenlik alarm , güvenlik alarm sistemleri , güvenlik alarm hizmetleri , ev güvenlik alarm , alarm sistemi þirketleri , ; izlenen alarm sistemleri , alarm sistemi þirketin , konut alarm sistemleri , ev alarm þirketleri , alarm izleme , alarm sistemi , ev güvenlik saðlayýcýlarý izlenen ev güvenlik , evin alarm , hýrsýz alarm sistemleri , güvenlik sirenler , hýrsýzlýk alarmý /> Güvenlik Devamı…
FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Ýki: Pazar Etki
FRx zaten kýrk önde gelen genel defterleri (ve hemen hemen tüm diðer karþýlamak için artýk ölçeklenebilir bir araç kiti) için inþa entegrasyon olduðundan, fikir kaldýraç zaten kendi GL yaptýðýnýz yatýrým kullanýcýlar için ve onlarýn gibi artan iþlevselliði eklemek için ihtiyaçlarýný daha karmaþýk hale gelir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Ýki: Pazar Etki FRx daha birçoðu Genel Defterler Membran Teyakkuzda Bölüm Ýki: Pazar Etki P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti FRx   Yazýlým (www.frxsoftware.com)   önemli bir orta piyasa finansal analitik uygulamalarý saðlayýcý ve bir   kurumsal iþletmeler. FRx büyük ölçüde kurulmuþ yolda sonra kalmýþtýr   onun eski büyük ortaklarý (eski Büyük biri tarafýndan ilk satýn alýnmadan Devamı…
MAPICS Pragmatik Moving On Bölüm 2: Pazar Etki
Son birkaç aydýr, MAPICS, Inc (NASDAQ: MapX), dünya çapýnda orta ölçekli üreticileri için geniþletilmiþ ERP uygulamalarý bir global saðlayýcýsý, pragmatik þirketin uyum olur ileriye dönük bir strateji üreten bir zahmetli bir süreç baþlattý yeni yaklaþýmlar ile geleneksel deðerler ve baþarý faktörleri pazar eðilimleri ile uyum içinde kalmak.

scm pazar pay n 2008 openbravo  kaynaklanan), adlý   artý MAPICS SCM gibi ERP-bitiþik bir ürün bolluk (eski gelen    ), bir kurumsal varlýk yönetimi (EAM) ürün adý MAPICS Thru-Put   Bakým ve Kalibrasyon (eski Maincor EAM ) ürünleri. Son Diðer   kayda deðer çözümler bir iþ zekasý (BI) ürün MAPICS dahil   Analytics , MAPICS Portal (eski TeamWeRX , bir kuruluþ   deðer zinciri boyunca iþ iþbirliði süreçlerini bütünleþtiren portalý,   ve MAPICS Ticaret , bir Internet tabanlý, etkileþimli Devamı…
Frontstep sonra MAPICS 'Daha fazla adýmlar analiz Bölüm Üç: Pazar Etki
Çok 2003 yýlýnda MAPICS ayný kalýrken çok deðiþti. Frontstep satýn alma Þubat sonuçlandýrýlmasý ile, MAPICS orta boy ayrýk üretim pazarýnda odaklanmak satýcýlarý arasýnda en üst (deðilse de) yakýn satýcý pozisyonlarý oldukça büyük kurumsal uygulamalar saðlayýcýsý haline gelmiþtir.

scm pazar pay n 2008 openbravo  üstüne entegre CRM ve SCM yetenekleri ile kurumsal çözümler,   kesikli üretim ERP kapasitesi ve sadece ERP olarak deðil, deneyim   satýcý. Bu baðlamda, orta ölçekli üreticileri için MAPICS SyteLine paketi,   tarafýndan ve müþteri hizmetleri, sipariþ iþleme, stok için büyük teklifler destek   kontrolü ve satýn alma, üretim üretim yönetimi, üretim planlama   ve zamanlama, maliyet yönetimi, proje kontrolü ve mali, sofistike   Satýþ sipariþ yönetimi ve üretim iç Devamı…
QAD Sabýrla Ama tutkuyla, sayesinde Çekme Dördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam
QAD uzun tam olarak özel bir ticaret borsalarý aracýlýðýyla iþ ortaklarý bu onlarýn arka ofis sistemleri baðlamak için üretici ve distribütör saðlar uygulamalarda internet yararlanarak sanayi orta piyasa adanmýþ sadece ERP satýcý olmaktan yoðunlaþtýrdýðýný .

scm pazar pay n 2008 openbravo  QAD Sabýrla Ama tutkuyla, sayesinde Çekme Dördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam QAD Sabýrla Ama tutkuyla, sayesinde Çekme Dördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Pazar Etki Devamý Açýk   20 Aðustos QAD Inc (NASDAQ: Kadý), bir global saðlayýcýsý ortak   üretim ve daðýtým kuruluþlarý için kurumsal uygulamalar, rapor   2004 mali yýlýnda ikinci çeyreðinde ve altý aylýk dönem için iyimser mali sonuçlarý   31 Temmuz 2003 sona Devamı…
Bir ERP Satýcý Hizmetleri Pazar me için Teyakkuzda
Hizmetler sektöründe þirketler varlýk ve saha hizmetleri yönetimi hem gerekir, ancak mevcut entegre varlýk ve saha hizmetleri bakým sistemleri genellikle bu kurumun ihtiyaçlarýný karþýlamak için baþarýsýz. Ancak, kurumsal kaynak planlamasý satýcý Agresso sadece doðru çözüm gibi görünüyor.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Bir ERP Satýcý Hizmetleri Pazar me için Teyakkuzda Bir ERP Satýcý Hizmetleri Pazar me için Teyakkuzda Judith Rothrock and Predrag Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Bir kökenli olan ABD ve Avrupa piyasalarý daha hizmet merkezli modeline doðru üretim uzak sürücü devam, iþgücü hareketliliði ve doðal deðiþim ikiz faktörler insanlarýn dayalý sanayi için baðlý yeni teknolojiler, yazýlým uygulamalarý ve destek yapýlarý ev sahibi. Basit müþteri iliþkileri yönetimi Devamı…
Surado! Bir Yükselen Orta pazar CRM Saðlayýcý
Kalite ve uygun fiyatlý orta piyasa CRM yazýlým çözümleri için arayýþ, Surado CRM Çözümleri Surado Solutions Inc geliþtiriciler yorumlayan bu hafta bizi alýr. Surado gibi SalesLogix, Epicor, Microsoft CRM, Kana ve baþlar A.Þ. gibi birçok orta piyasa yazýlým satýcýlarý karþý, pek çok iþlevsel alanlarda yüksek kendini pozisyonlar.

scm pazar pay n 2008 openbravo  Surado! Bir Yükselen Orta pazar CRM Saðlayýcý Surado! Bir Yükselen Orta pazar CRM Saðlayýcý Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Surado,   Bir Riverside , CA þirketi bu yana çalýþma olmuþtur   Böylece 1995 kadar köklü bir orta piyasa çözüm saðlayýcý olarak kabul edilebilir.   Surado CRM en SMB CRM ihtiyaçlarýný karþýlamak özellikleri ile yüklü olarak geliyor. Yazýlým   yüklemek ve özelleþtirmek için oldukça kolaydýr. Surado Web self-servis Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others