Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar


Güvenlik Bilgileri Pazar Büyümesi için Baþlýk
Güvenlik açýklarý büyüme güvenlik bilgileri için yeni bir pazar yaratýyor. Siteler arasýnda baðlantý paylaþýmý ve iþbirliði ile, bu pazarda neredeyse bazý yayýn piyasalarý yýrtýcý gibi olduðu açýk deðildir.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
Talep Yönetimi
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar


Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
Boost Ýþ Sosyal Aðlar
Neden Web 2.0 ve sosyal medya uygulamalarý bu kapsamlý raporda þirketler tarafýndan kullanýlmaktadýr öðrenin. Þirketler, iletiþim, bilgi paylaþýmý bir parçasý olarak Web 2.0 kabul baþlýyor ve faaliyetleri iþbirliði vardýr. Bu eðilim fazla þirket ile içiçe olmayý neden öðrenin.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
SAP her Açýsý: A Ürün Not
Her Açý kolaylýkla SAP veri analizi sunabilen bir BI çözümdür. Verileri analiz ve sonuçlar elde etmek için çalýþýrken yüzlerce-hatta binlerce-iþlemleri büyük bir mücadele temsil edebilir. Her Açý her açýdan SAP veri analizi sunabilen bir araçtýr.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
It En Ýhtiyaçlarý Epicor Esneklik gösterir
Muhtemelen en zor pazar durumu arasýnda artýk geçmiþ yýllarýn aðýr kayýplarýn gelgit kaynaklanan tarafýndan, Epicor 'felaket cesur bir aklýn mihenk taþý' ve orta-pazar liderliðini yarýþta kalmasýný bize gösteriyor olabilir.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar  kurumsal yazýlým yanýt olarak         talep, bizim satýþ ve pazarlama programlarý ek devam edecek         baþarýlý bir kaldýraç satýþ fýrsatlarý için büyük yüklü içine         15.000 den fazla müþteri tabaný. Biz olumlu geri dönmek için yolda kalýr         Üçüncü çeyrekte ve iþletme karlýlýk operasyonlardan gelen nakit akýþý         dördüncü çeyrekte 2001. Pazar         Darbe       gibi         orta Devamı…
Perakende Uygulamalarý Satýcý Katý Platform saðlar
Büyük oyuncular tarafýndan teknoloji harcamalarý artan bir hýzla büyüyor gibi, bu tür bir að Þirketler gibi bir süre için piyasada olmuþtur satýcýlarý, için iyi bir fýrsat vardýr. Ama onlar da bazý özel sorunlarla karþý karþýya.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar  tüm iþlevleri-herhangi bir iþlevi talep üzerine müþteri için bir çýrpýda aktif hale getirilebilir kapsar edildi. BÝR Platform duyarlý þebeke içine yavaþ hareket eden tedarik zincirleri dönüþtürür iddia ediyor. Bu ayný zamanda isteðe baðlý að hizmetleri ve web uygulamalarý þirketlerin tedarik zinciri yönetiminde geliþmeler. yarar yardýmcý olduðunu iddia ediyor Platform Safeway baþarýlý pilot oldu ve Argos 2005 yýlýnda , ve daha sonra bu perakendecilerin tüm Devamı…
SAP Pazarlama Araçlarý için CRM Ortak bulur
6 Aralýk tarihinde, SAP onun müþteri iliþkileri yönetimi paketi pazarlama planlama ve kampanya yönetimi özellikleri eklemek için Ýngiltere Tanýma Sistemleri Grubu ile bir ortaklýk içine girmiþti saptandý.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
Descartes Ariba kazançlar Bacaklar Nezaket
Internet iþletmeler mal teslim için Internet lojistik çözümleri satýcý Descartes Sistemler Grubu ile yeni bir ittifak yerler Ariba.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
SAP Düþük-End Battleground Big kazançlar Ýddialarý
Geleneksel olarak çok hantal ve küçük ya da orta ölçekli iþletmeler için pahalý olarak kabul SAP, son zamanlarda satýþ ve küçük þirketler tarafýndan internet tabanlý mySAP.com kabulü yýldýz artýþlar ilan edilmiþtir. Biz görevdeki küçük satýcýlarý ve diðer Tier 1 satýcýlarý bir kuþatma hazýrlanmak gerektiðine inanýyoruz.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
SAP Bölüm yýlýnda Yarýþmacýlar Plight On zenginleþtiði
SAP rakiplerinden birçok kan gölüne arasýnda Q2 2001 teyit yýlýn geri kalaný için olumlu için iyimser sonuçlarýný açýkladý. Ancak, ABD'de negatif lisans gelir artýþý, Ticaret Bir yanma para yatýrým için bir diðer pazarlara ABD'den olasý basamaklý ekonomik yavaþlama, ve net kar düzeltme nedeniyle, dikkatli bir inceleme ve orta dikkatli neden olabilir.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…
ACCPAC - Çok Daha Fazlasý olmak Göz karþýlarBölüm Üç: Pazar Etki
ACCPAC son zamanlarda aðýný geniþletmek ve küçük ve orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için tam teþekküllü kapsamlý e-iþ yazýlým saðlayýcýsý dönüþmesi büyük atýlýmlar yapmaktadýr. ACCPAC muhtemelen de bir ASP kendi yaþýtlarý arasýnda tek firmadýr. Ayrýca, ACCPAC uygulamalarý büyüme için içindir.

talep halinde her urun bilgileri e posta olana sa lar   Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others