Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » uretim erp modulleri


ERP Ekosistem
Üç büyük parti (satýcýlar, danýþmanlýk hizmetleri ve benimseyen kuruluþlar) farklý taraflarýn farklý anahtar baþarý faktörleri gerekir hangi ERP ekosistem, belirlenmiþtir. Bu makalede ayrýca ERP ekosistem üzerinde etkisi olabilecek bazý sorunlar ele alýnmaktadýr.

uretim erp modulleri  ERP Ekosistem ERP yazýlým teknolojisi , ERP teknolojisi , ERP sektöründe , ERP araþtýrmasý , ERP pazarýnda , ERP metodoloji , ERP projeleri , ERP iþ , müþteri relati /> ERP Ekosistem Yu (Kurt) Chen - Temmuz 5, 2013 Read Comments bu gün deneyim çok þey, kurumsal kaynak planlamasý kýsa yaþam döngüleri göz önüne alýndýðýnda biz envanter yönetimi ve kontrol geliþiyle geri iz varsa (ERP), uzun bir geçmiþi vardýr 1960 larda sistemleri. Geliþme kýrk yýl sonra, ERP tüm diðer, Devamı…
Petrol ve Gaz Sektörü (Arama ve Üretim) için ERP
The model of ERP systems for the upstream oil and gas sector addresses the particularly specialized business model of this industry. It is common practice for companies, individuals, and government...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » uretim erp modulleri


ERP PLM konuþun miyim?
Ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) üreticilerine avantaj sunar, çünkü kurumsal uygulamalarýn en hýzlý büyüyen kategorilerden biri haline gelmiþtir. Ama PLM sistemi kurumsal kaynak planlama sistemi ile el-ele çalýþmasý gerekiyor, bu yüzden nasýl bir organizasyon farklý dilde "konuþmak" olan bu iki kurumsal uygulamalar entegre edebilirsiniz?

uretim erp modulleri  oluþturulur. Birçok bitmiþ tasarýmlar üretim görmek asla, ancak, bileþenleri, malzemeler, ve teknik özelliklerini þöyle dursun. ERP uygulamalarý maliyet ve düzenleyici görüntüsü, envanter büyük ölçüde bu malzemelerin kontrol etmek için disiplin kaynaðý. Bir küresel tedarik zinciri planlamak ve yürütmek için gereklidir kontrolü, bu düzeyde ürün yeniliði çevre için uygun olmayabilir. Tasarým sürecinde çok fazla ERP yükü kaçýnmaya ek olarak, biz de yeniden Devamı…
ISO 26000 Uyum Üretim ERP seçme
ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) için en iyi uygulamalarý dile. ISO 26000 için gerekli KSS en iyi uygulamalarý belgeleyen yeteneðine sahip ERP dahil olmak üzere kurumsal sistemler,, mý? Ve nasýl KSS yatýrýmcýlar ve diðer kurumsal paydaþlarýn korunmasýna yardýmcý olur?

uretim erp modulleri  büyük ölçekli uygulama projeleri üretim arenada deneyim. Leedale bir B.A. tutar Springfield, Ohio ve Ohio State Üniversitesi, Columbus, Ohio bir MBA Wittenberg Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi. O bilgi mevcut APICS vücut ve APICS mevcut Yalýn Atölye için bir katký bir yazarýdýr. Onun sertifikalarý Üretim ve Envanter Yönetimi Sertifikalý Üyesi dahil (CFPIM) ve Entegre Kaynak Yönetimi Sertifikasý (CIRM). Kendi özel ERP çözümü karþýlaþtýrma baþlatmak için , ziyaret edin TEC Devamı…
ERP II Demystified
Kuruluþlarýn bir sonraki ERP sürüm yükseltme için hazýrlanýrken, kendilerini geleneksel anlayýþ ve ERP düþünmeye bozan yeni bir yinelemenin anlamaya çalýþýrken bulabilirsiniz. ERP II kuruluþlar süreç entegrasyonu ve dýþ iþbirliðine yeni bir odak iç kaynak optimizasyonu odaklanarak gelen dönüþtürmek için gerektirir. Kuruluþlar bu yeni yinelemenin mantýklý yardýmcý olmak için, ERP II hakkýnda, bu ERP farklýdýr nasýl, ve nasýl kuruluþlarýn gelecekte iþ yapma biçimini deðiþtirmek için vaat geldi neden bakmak.

uretim erp modulleri  uzanan planlama   (MRP), hangi üretim kaynak planlama ile deðiþtirildi (MRP II),   hangi kurumsal kaynak planlama yerini edildi (ERP) ve iki   az bilinen yineleme-geniþletilmiþ ERP ve kurumsal uygulama paketi   (EAS). Bu kadar basit ise, o zaman muhtemelen Yani , kendinize soruyorsunuz   ilgili tüm yaygara nedir? Yýkýcý Teknolojileri   teknoloji evrimi üzerine kýsa bir tartýþma henüz çok önemli bir söz deðil   faktörü: her þimdi ve sonra, teknolojileri bu konuda Devamı…
JDA Portföy: Perakende Sektöründe için Bölüm Altý: ERP Bayiler ve Kullanýcý Öneriler
ERP satýcýlarý mali ve üretim sistemleri (mantýksal olarak, þu anda satýcýnýn kendi sistemi olan) ve iþbirlikçi SRM ve PLM yetenekleri ve CRM sistemleri için baðlantýlar içerir baðlantý ürünleri söz veriyorum. JDA ve diðerleri entegrasyonu çerçevesinde stratejilerini kolaylaþtýrmak gerekir ve JDA gerçekten ayýrt iþbirliði ürün sunmak için veri senkronizasyonu odaklanmak gerekir.

uretim erp modulleri  ürünlerin söz mali ve üretim sistemleri için baðlantý (çoðunlukla satýcýlarýn kendi de olsa, bu aþamada mantýklý olan) ve iþbirlikçi tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM) ve PLM yetenekleri ve CRM sistemleri müþteri verilerine baðlantýlar. ERP saðlayýcýlarý tarafýndan bir tek satýcý yaklaþým tedarik zinciri boyunca entegre ve tutarlý süreçler, tüm iþletme için tutarlý veri modeli ve birincil iliþki (benzer ile toplam proje maliyeti ve uygulama yönetimi daha kolay Devamı…
SAP AG - Bir "Yeni Boyut" ile ERP Lideri
Bugün, SAP baþlangýçta Tedarik Zinciri Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM, Ýþ Zekasý (baðýmsýz iþ uygulamalarý yer aldýðý "Yeni Boyut" ürün hattý, tanýtarak tarihinin baþlattý en agresif yeni ürün biri tamamlama sürecinde olan BI) ve e-Ticaret. "Yeni Boyut" ve "Sanayi-Özel" ürünler (özellikle "SAP BW" ve "SAP ÝK") SAP satýþ geliri önemli katkýda olacak ...

uretim erp modulleri  SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri tedarik zinciri yönetimi makaleleri , tedarik zinciri yönetimi iþ , tedarik zinciri yönetimi derece , tedarik zinciri yönetimi daðýtým tedarik zinciri yönetimi /> SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read Comments Satýcý Özet kurulan   1972 yýlýnda beþ eski IBM çalýþaný tarafýndan ve Walldorf, Almanya, SAP AG merkezli   , Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazýlýmý arenada 1 numaralý satýcý Devamı…
ERP ve SCM Uygulamalarý Birinci Bölüm: Too Much Too Soon yapmak
Önümüzdeki sistem geliþtirme güç eðrisinin almak için, þirketler buz pateni bir dörtlü atlama yürütme eþdeðerdir ne çalýþýyorsunuz, parça bir alt 03:50 dakika mil koþmasý ve bisiklet Tour de France kazanan - tüm Ayný yýl. Nasýl? Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve ayný zamanda tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazýlýmý uygulamak deneyerek. Bu baþarý son derece düþük olasýlýk ile eylem bir tedbirsiz derstir neden okumaya devam edin.

uretim erp modulleri   erp yönetimi , erp üretim , ERP pazarýnda /> ERP ve SCM Uygulamalarý Birinci Bölüm: Too Much Too Soon yapmak Joseph Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Kurumsal   kaynak planlama (ERP) sistemleri genellikle çok karmaþýk ve her þeyi kapsayan vardýr   yazýlým. Tedarik zinciri yönetimi (SCM) sistemleri hiçbir slouches zaman vardýr   ya, karmaþýklýðý ve kapsamý söz konusu. Peki neden bir þirket giriþimi olur   Ayný anda her iki sistemin uygulanmasý? Bazý Devamı…
Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Yolu - Bölüm 1: Araþtýrma
Araþtýrma, deðerlendirme ve seçimi: En danýþmanlarý bir yazýlým uygulama projesi öncesinde üç aþamada olduðu konusunda hemfikirdir. Bu üç parçalý makale küçük iþletmelerin daha iyi ne gerek anlamak ve onlar için en iyi ürün ve satýcý bulmak nasýl yardýmcý olacak ipuçlarý ve gerçek hayatta örnekler vererek, her biri anlatacaðýz.

uretim erp modulleri  Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Yolu - Bölüm 1: Araþtýrma iþ tanýmý , sipariþ yazýlým , erp teklif , sipariþ takibi , yazýlým gereksinimleri yönetimi , nakliye iþareti , yazýlým satýn alma , depo danýþmaný iþ ilanlarý , nakliye iþlerini alma , müþteri destek yazýlýmý , iþ nakliye , nakliye iþaretleri , depo alan , iþ fýrsatlarý , teklif þablonu , bu ihale proje izleme , fatura yazýlýmý satýn alma deðiþim yönetimi süreci , stratejik planlama sürecini , muhasebe Devamı…
Satýcý Rezervasyonlar, Tam teþekküllü SaaS ERP ve Kullanýcý Öneriler
Yapay kýsýtlamalarý için gerek kalmadan mix-mod üretim destekleyen bir sistem olan teknoloji pazara talep üretim kurumsal kaynak yönetimi sunmak için kullanýlabilir anlamýna gelir.

uretim erp modulleri  (veya ortaklarýndan biri) bir üretim ERP ortamý ev sahipliði yapýyor kimin için müþteri bir dizi var unutmayýn isteyebilirsiniz. Bu SaaS dikkate olmasa da, en azýndan bu yönde bir adým olarak tanýyabilir. serisi SaaS-ing son bölümü Üretim Fýrsat . ikilem çözümünde ilk adým uygulamalarý Web üzerinde çalýþmasý için yeniden mimariyi büyük ve bir çok kiracý modunda olacaktýr. Kesinlikle büyük bir engel olsa da, aþýlamaz bir deðildir. Yani, Epicor, yanlýþlýkla ya da Devamı…
Eski ERP Dilemma - Biz Yeni yayýn yükleme?
Daha eski bir ERP sistemine sahip ve bakým ödemeye devam kararý varsa, satýcýdan periyodik bültenleri almak gerekir. Bu bültenleri sýklýðý deðiþir, ancak her yeni sürüm, için, yapmak için bir karar var. Eðer yeni sürüm yüklemek ya da deðil mi?

uretim erp modulleri  Eski ERP Dilemma - Biz Yeni yayýn yükleme? Eski ERP Dilemma - Biz Yeni yayýn yükleme? Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments ne         Sen bile Think About It önce bilinmesi         Hatta serbest alarak karar vermek baþlamadan önce, anlamak gerekir         satýcý tarafýndan belirlenen gerçekleri bazý. En satýcýlarý hakkýnda bir politikasý var         onlar eski sürüm desteði ne kadar, ama çoðu, uygulama yapar         politika takip. Size Devamı…
ERP Yaþam Döngüsü: Doðum itibaren Yine Ölüm ve Doðum için
Kurumsal yaþam döngüsü genellikle seçimi, uygulama ve bakým aþamalarýnda komplikasyonlara yol açabilir, yanlýþ anlaþýlýr. Her aþamasýnda ne olacaðýný bilmeden bir kurumsal çözüm deðeri için daha iyi para almak için izin verecektir.

uretim erp modulleri  yaklaþýmý ve tek seferde üretim yaptýðý sürece) . Bu büyük deðiþiklikler söz konusu olduðunda kaçýnýlmazdýr kaba bir go-canlý döneminde, sonra her þey altý ay yerleþti var, ve faz II için zamaný. Gittim nasýl faz baðlý olarak , sizin faz II için birkaç yeni ekip üyeleri bulmak gerekebilir. Ben kötü gitti faz, en iyi iç kaynaklarýn bir kýsmýný muhtemelen onlara alýnamýyor yerlerde kendilerini gömülü olacaktýr. Baþka bir deyiþle, faz II için kullanýlmýþ Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others