Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i


EAM Entegrasyon kadar hizmet
Entegre sistemleri iþletmelerde büyük tahribat yarattý, ve birlikte çalýþmak için tasarlanmýþ hiçbir zaman birden çok tedarikçiden yapýþtýrma birlikte farklý kritik iþ sistemleri kesinlikle BT endiþe nedenidir.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  süreçlerini deðiþtirmek ya da yeni uygulamalar tanýtýldý gibi, Web hizmetleri kolayca iþ sürecini desteklemek için takýlý olabilir saðlar. Sonuç SOA ve Web servisleri temelde varlýk yönetimi deðiþtirmek için gurur duyuyoruz. Bir emekli bakým iþgücü ve artan verimlilik iyileþtirmeler için talep bugünün gerçeði baskýsý, kuruluþlar tam olarak EAM uygulamalarý kullanmak için baþlamalýdýr. SOA EAM kapsamlý bir varlýk yönetimi stratejisinin ayrýlmaz bir parçasý Devamı…
Altyapı Hizmet Sektörü için ERP
Utilities (gas, water, electricity, and energy) software is typically built off customer billing systems encompassing a suite of modules covering fleet management, maintenance management, GIS, AMR,...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i


Bilgi Yönetimi: Hizmet Çözünürlük Yönetimi Çekirdek
Ýþletmeler bugün eriþilebilir onlara ilgili bilgileri yaparak müþterilere deðer göstermek gerekir. Bu nedenle þirketler segmentinde yardýmcý olur ve daha sonra müþterilerine bilmek istediðiniz bilgileri daðýtmak bilgi yönetimi yazýlýmý, ihtiyacý.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  gerekiyordu çünkü Müþteri segmentasyonu, yeni bir fikir deðildir. Müþteri hizmetleri açýk segmentasyon uygulanmasý ile sorun daha sonra altýndaki en müþteriler yerleþtirilen bir hiyerarþi ortaya olmasýydý. Tanýmý gereði, seçkin müþterilerine küçük bir azýnlýk (meþhur Pareto 80/20 Kuralý) temsil, çünkü bu öyle oldu. Segmentlere müþterilerinin öncül müþteri yerine tersi daha, þirketler için deðer yaratmak var fikrini güçlendirdi. Bu mantýk kullanarak, en (en Devamı…
i2 Þimdi B2B Tedarikçiler hizmet veren
i2 Tedarikçi Etkinleþtirme tedarikçiler hayatýný kolaylaþtýrmak ama cevap sadece bir parçasýdýr olacaktýr.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  yeni, i2 bu umut yeni bir þekilde onlarý sundu         ihmal edilen bir pazar dikkatini çekecek. Pazar         Darbe       Of         i2 Tedarikçi Etkinleþtirme bileþenleri, en umut verici, MRO Hizmetleri olabilir         hangi tedarikçileri ve daðýtýcýlarý parça kataloglarý yapmak için düþük maliyetli bir yol saðlar         alýcýlarýn geniþ bir kitleye kullanýlabilir. MRO Hizmetleri bir sonucudur         Ocak ayýnda i2 ile Devamı…
Birleþik Mesajlaþma Geliþmiþ ASP Mesajlaþma Hizmet Sunumu
Bu anti-spam, anti-virüs ve geliþmiþ hata toleransý olarak geliþtirme teklifleri bir kombinasyonu yoluyla, Birleþik Mesajlaþma mesajlaþma ASP paketinin baþýnda ayaðýný korumak için görmek için sabýrsýzlanýyoruz.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i   Devamı…
AC Ventures ve Softbank Giriþim Sermayesi GameChange duyurun
Onun anne AC Ventures ve Softbank kapsamlý deneyimlerinden Çizim, GameChange bir müþteri tabaný ile ayakta þirkete giriþimcinin sunum slaytlarý bir fikir almak için baþarý formülü iddia ediyor. Onlar kadar az altý ay içinde bu dönüþümü yapabilmek iddia.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  teknoloji çözümleri tür ve yeni arýyor         iþ fikirleri GameChange inkübe niyetinde. Gary         Rieschel, Softbank yönetici yönetme dizin , Bizim kombine eklendi         bilgi, iþ anlayýþlý ve deneyim, pazarlara daha hýzlý yol saðlar         kar ve baþarý. GameChange baþka bir inkübatör benzemez. Biz         hýzlý iyi çevirerek oyunu deðiþtirmek için potansiyel heyecan         Büyük þirketlerin içine iþ fikirleri. G Devamı…
Great Plains Yeni E-Ticaret Çözümü
eSell Internet'e hýzlý bir yol arayan iþletmeler yöneliktir.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  Great Plains Yeni E-Ticaret Çözümü tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp sistemleri Devamı…
Nowhere on a Road Sizin Kurumsal Uygulama mý?
Konsolidasyon bir iyi belgelenmiþ eðilim ve kurumsal uygulamalar için piyasada beklenebilir. Bu makalede, kurumsal yazýlým pazarýnýn geliþimi özetliyor. Özellikle, servis odaklý mimari (SOA) olarak bilinen devrimci teknoloji üzerinde duruluyor.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  da operasyonlarý ile bütünleþme yeni ve zorlu düzeyleri talep ediyoruz. Yeni yasalar ve yönetmelikler son derece belirli biçimlerde faaliyetleriniz hakkýnda daha fazla veri takip gerektirir. Ve maliyetlerini azaltýrken yýl sonra operasyonel verimlilik ve ürün kalitesini yýl artýrmak için acýmasýz bir talep var. Nasýl bu taleplerine yetiþmek mi? kurumsal uygulama kadar hýzlý ya da daha hýzlý, sizin iþ olarak deðiþtiremiyorsanýz , aslýnda hedeflerinize ulaþmak sizi engellemekted Devamı…
ERP Pazar 2.001 ve Ötesi - Block On New Kids ile incelikle Yaþlanma
Biz fahiþ büyüme oranlarý son meselesi olduðuna inanýyoruz raðmen, büyüme 2000'li yýllarda ERP pazarýnda ile ilgili kelime kalýr. ERP, ancak, SCM, CRM ve e-tedarik gibi hýzla büyüyen ergen ERP-bitiþik alanlarý ile spot paylaþmak zorunda kalacak.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  yüksek, (70%) nüfuz ve yeni bir           F1000 müþteri tabaný büyük ölçekli arka ofis uygulamalarý vardý           tüm ama durdu. görece           kullanýlmayan Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler (KOBÝ) pazar temkinli olmuþtur           Büyük bir neden kötü tanýtým nedeniyle yeni projeler baþlangýç ​​hakkýnda           Geçmiþte baþarýsýz ERP uygulamalarý sayýsý. Bu korku vardýr           ayrýca Devamı…
Intentia Gerçekten Sanayi Gýda Ýzlenebilirlik olarak ilk var mý?
Norveç yazýlým þirketi SCASE 49% edinimi ile, Intentia gýda maddelerinin izleme kökeni için entegre bir sistem sunan ilk Kurumsal Uygulamalar saðlayýcý olduðunu iddia ediyor. Duyuru AB'de hayvancýlýk endüstrisi için potansiyel faydalar saðlar, ama ne hayvancýlýk ne de AB'nin bir parçasý iþlenmesi olan iþletmelerin sýnýrlý uygulamasýný göreceksiniz.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i          Toplam güvenle satýn. Yeni         iþlevselliði Intentia amiral gemisi Movex Gýda hayata geçirilecektir         Ve içecek ürün paketi ve daha da fazla. Intentia bu Sundu         SCASE derinliði, geniþliði ve özel bir kombinasyonu ile saðlayacaktýr         diðer ürünler arasýnda et yönetmek için know-how uygulamalarý, bu         iþ sistemlerinin baþka bir geç sunabilir. Pazar         Darbe Intentia Devamı…
Compaq Foton Iþýða gelir
Çok beklenti sonra, 1U-yüksek (bir 'raf ünitesi') sunucusunun Compaq sürümü nihayet gemi hazýrdýr.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  ve büyümek gerekir         Corporation, yeni ProLiant DL360 ultra-ince 2 yollu sunucu, açýkladý         hangi yoðunluðu optimize hattýnýn taþý olarak görev yapacak.         ultra-ince ProLiant DL360 yeni ve kritik veri merkezi sorunlarýna çözüm         maksimize iþlem gücü, optimize raf alaný ve tarafýndan müþteri          , uzaktan kolaylýkla binlerce sunucu yönetme yeteneði saðlayan         Mary McDowell, Compaq en Sanayi Devamı…
SAP Onun Omni-Wheel-Drive Bazý Lastik On Çekiþ tutarBölüm 2: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
SAP'nin canlýlýðý ve iþ uygulamalarý pazarýnda liderliði þirketin kaya gibi saðlam kalýr gibi, yarasýz kalýr ve gelecek uzun bir süre lider olacaktýr. SAP en çekici ve gelecek vaat eden iþbirlikçi-Ticaret vizyona güncel bir benimsenen olsa da, iþbirliði ideal saðlayýcýlarýndan - hala entegre ve teslim piyasaya kanýtlamak, ve hýzlý ile küçük ve orta ölçekli müþteri karþýlamak için vardýr sorunlara uygulamalarý ve çevik yanýtlarý.

yeni olgu ya da hizmet taleplerinin on line giri i  anlamýna gelir         gelecekte yeni ürün ve hizmetler, deðilse bu gün mutlaka.         En azýndan, onlar biraz piyasalarda dondurmak için yeterli ve yavaþlatabilir         niþ uzman satýcýlarýnýn satýþ döngüsü. Günümüzde þirketler odaklý         örgütleri içindeki mevcut teknoloji ve uygulamalarý kaldýraç için         Ýlk ve ancak o zaman ticaret ortaklarý onlarý dýþa geniþletmek için. SAP görünüyor         ç Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others